vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

datum: 16. 03. 2022

Dolenjski uradni list 9 - 2022.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 - ZUOPŽ, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 – ZUOPŠP, 123/21 - ZPrCP-F), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 - UPB, 161/21), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl., 175/20 - ZIUOPDVE, 5/21 - odl. US, 15/21 - ZDUOP, 123/21 - ZPrCP-F, 206/21 - ZDUPŠOP) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenski uradni list, št. 14/19 - UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. redni seji dne 10. 3. 2022 sprejel

 


ODLOK

 O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
 

  člen

 

(1) V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/20, 25/20, 14/21) – v nadaljevanju odlok, se  v petem odstavku 11. člena na koncu stavka  med besedno zvezo »plača parkirnino« doda beseda »dnevno«.

 

(2) V šestem odstavku 11. člena se na začetku stavka med besedno zvezo »plačila parkirnine« doda beseda »dnevne«.

 

(3) Briše se sedmi odstavek 11. člena odloka.

 

  člen

 

Spremeni se tretji odstavek 14. člena odloka tako, da se sedaj glasi:

»(4) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru, če je bila za vozilo izdana elektronska dovolilnica.«

 

  člen

 

V 15. členu odloka se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Če je z odredbo za parkiranje na rezerviranih parkirnih prostorih določena taksa, se le-ta plača skladno z določbami odredbe.«

 

  člen

 

V osmem odstavku 19. členu odloka se briše beseda »drugega«.

 

  člen

 

Spremeni se drugi odstavek 23. člena odloka tako, da se sedaj glasi:

»(2) Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru, če je bila za vozilo izdana elektronska dovolilnica.«

 

  člen

 

Spremeni se tretji odstavek 28. člena odloka tako, da se sedaj glasi:

»(3) Parkiranje na površinah iz prvega in drugega odstavka tega člena je dovoljeno le z dovoljenjem, ki ga izda pristojen organ. Dovoljenje se izkazuje s parkirno dovolilnico. Parkirna dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru, če je bila za vozilo izdana elektronska dovolilnica. Po preteku dovoljenega časa parkiranja, določenega v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena, mora upravičenec z vozilom zapustiti območje za pešce ali vozilo prestaviti na označeno parkirano mesto.«

 

  člen

 

Spremeni se tretji odstavek 30. člena odloka tako, da se sedaj glasi:

»(3) Dovoljenje se izkazuje z dovolilnico. Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo, razen v primeru, če je bila za vozilo izdana elektronska dovolilnica. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti tudi čas prihoda, razen v primeru, če je bila za vozilo izdana elektronska dovolilnica.«

 

 

8. člen

Vsa ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi.

  člen

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 007-0005/2022
Datum: 10. 3. 2022
 

                                                     ŽUPAN
                                                           MESTNE OBČINE NOVO MESTO
                                                           mag. Gregor MACEDONI, l. r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj