vodilna slika

Sklep o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti

datum: 16. 03. 2022

Dolenjski uradni list 9 - 2022.

Na podlagi 3. in 10. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/2019-UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. redni seji dne 10. 3. 2022 sprejel

 

 

 

SKLEP
o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti

 

 

1. člen


S tem sklepom se z dnem uveljavitve odloka o preoblikovanju visokošolskega zavoda Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu prenesejo ustanoviteljske pravice in obveznosti do Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu na Republiko Slovenijo.

 

2. člen

 

S prenosom ustanoviteljskih pravic in obveznosti iz prejšnjega člena tega sklepa se na Republiko Slovenijo neodplačno prenese tudi vse premoženje ter druge pravice, ki so v lasti, z njimi upravlja oziroma ima pravico uporabe Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu.

 

3. člen

 

Prenos premoženja ter druge pravice in obveznosti iz tega naslova se uredijo s pogodbo,
skladno z zakonom, med pristojnima organoma prejšnjih dveh ustanoviteljev in novega ustanovitelja.

 

4. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 


Št. 603-0043/2022

Novo mesto, dne 10. 3. 2022

 

Župan
Mestne občine Novo mesto
  mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

 

nazaj