vodilna slika

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021

datum: 20. 04. 2022

Dolenjski uradni list 10 - 2022.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. št. 14/19 – UPB1), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. redni seji dne 14. 4. 2022 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

 

PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2021

 

 

1. člen

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

 

2. člen

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.

Slika1

       

3. člen

 

Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2021 v višini 443.261 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2022.

 

4. člen

 

Sestavni del so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

 

 

5. člen

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021 se objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

 

Številka: 410-0007/2021-7

Novo mesto, dne 14. 4. 2022

 

 

 

 

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj