vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto

datum: 22. 12. 2023

Dolenjski uradni list 26 - 2023.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), prvega odstavka 15. ter četrtega odstavka 52. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – UPB-1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 21. 12. 2023 sprejel

 

 

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto

 

1. člen

 

V Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 4/15, 42/16, 15/17 in 17/20) se četrta alineja v tretjem odstavku 8. člena spremeni tako, da se glasi:

 »-Urad za razvoj in prostor«.

 

V tretjem odstavku 8. člena se doda peta alineja, ki se glasi:

 »- Urad za infrastrukturo«.

 

 

 

2. člen

 

V 10. členu se črta 24 alineja.

 

 3. člen

 

 

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. URAD ZA RAZVOJ IN PROSTOR

Urad za  razvoj in prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:

- pripravlja prostorske akte občine in prostorske akte skupnega pomena,

- pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,

- sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,

- sodeluje pri pripravi strokovnih in razvojnih nalog prostorskega pomena z delovnega področja drugih uradov,

- predlaga prostorske izvedbene pogoje,

- izdaja lokacijske informacije, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora ter izdaja informacije in potrdila z ostalih področij dela,

- skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,

- sodeluje pri pripravi strategij, programov in ukrepov za realizacijo prostorskih odločitev,

- skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,

- skrbi za področje varstva narave,

- izvaja naloge v zvezi z upravljanjem stvarnega premoženja občine,

- opravlja naloge in vodi postopke za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem mestne občine,

- opravlja naloge za razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč za potrebe javne koristi,

- vodi premoženjskopravne postopke odtujitve ali prisvojitve nepremičnin in premičnin v skladu

  z zakonom,

- opravlja naloge upravljanja s poslovnimi stavbami in prostori v uporabi mestne občine,

- vodi postopke za uveljavljanje zakonite predkupne pravice,

- vodi evidence nepremičnin v lasti mestne občine,

- izvaja naloge v zvezi z upravljanjem poslovnih prostorov v lasti občine,

- skrbi za investicijsko vzdrževanje in prenovo poslovnih prostorov,

- zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja poslovnih stavb in prostorov v uporabi mestne občine in počitniških objektov v lasti mestne občine,

- opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, lova in ribolova in zagotavlja pogoje za razvoj teh področij,

- opravlja naloge na področju zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,

- opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka na premoženje,

- odmerja komunalni prispevek,

- vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih mestne občine,

- koordinira strategijo mestne občine in skrbi za njeno izvajanje,

- usklajuje in vodi aktivnosti občinske uprave v procesih povezovanja mestne občine v projekte Evropske unije in drugih mednarodnih skupnosti in združenj in pridobiva sredstva,

- izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij in investicijskega vzdrževanja,

- načrtuje in izvaja upravne in strokovnotehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,

- koordinira naloge in sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture ter energetike,

- izvaja naloge s področja učinkovite rabe energije in energetskega menedžmenta,

- skrbi za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, gostinstva, obrti, trgovine  

  in drugih gospodarskih dejavnosti,

- sestavlja predloge pogodb s področja dela Urada za razvoj in prostor,

- zagotavlja podporo za opravljanje nalog občinske uprave z informacijsko tehnologijo,

- sodeluje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna, rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,

- opravlja druge naloge s področja dela urada.«

 

 

4. člen

 

Doda se nov 12. a člen, ki se glasi:

»5. URAD ZA INFRASTRUKTURO

Urad za  infrastrukturo opravlja naloge na naslednjih področjih:

- izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij in investicijskega vzdrževanja,

- načrtuje in izvaja upravne in strokovnotehnične naloge za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij,

- koordinira naloge in sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju, izgradnji  

  in vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture ter energetike,

- skrbi za investicijsko vzdrževanje in prenovo poslovnih prostorov,

- izvaja naloge s področja učinkovite rabe energije in energetskega menedžmenta,

- skrbi za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj podjetništva, gostinstva, obrti, trgovine in drugih gospodarskih dejavnosti,

- zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja poslovnih stavb in prostorov v uporabi mestne občine in počitniških objektov v lasti mestne občine,

- sestavlja predloge pogodb s področja dela Urada za infrastrukturo,

- sodeluje pri organiziranju in izvajanju nalog pri pripravi in izvajanju občinskega proračuna,  

  rebalansa proračuna ter poročila o realizaciji proračuna,

- opravlja naloge s področja urejanja prometa, trajnostne mobilnosti in plovbe po celinskih vodah,

- opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,

- opravlja strokovne, razvojne, organizacijske in upravne naloge v zvezi z načrtovanjem, vzdrževanjem, upravljanjem in varstvom objektov in omrežij s področja gospodarskih javnih služb in javnih površin (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov, urejanje in čiščenje javnih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč, vzdrževanje občinskih cest, dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti, urejanje javnih tržnic, urejanje javnih sanitarij, urejanje javne razsvetljave, urejanje javnih parkirišč na javnih površinah, urejanje javnih parkirnih hiš, urejanje svetlobnih prometnih znakov, urejanje mestnega prometa, plakatiranje in obveščanje, urejanje zelenih površin),

- predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe,

- opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,

- opravlja naloge s področja plana in analiz ter naloge, ki so vezane na oblikovanje tarif in cen storitev gospodarskih javnih služb in na razvoj posameznih gospodarskih javnih služb,

- opravlja naloge s področja varstva okolja,

- opravlja naloge s področja gospodarskih javnih služb izvajanja del v gozdovih v lasti mestne občine,

- opravlja druge naloge s področja dela urada.«

 

 

5. člen

 

Ostali členi ostanejo nespremenjeni.

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

6. člen

 

V roku treh mesecev od veljavnosti te spremembe župan sprejme ustrezen akt o podrobnejši notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Mestne občine Novo mesto.

 

7. člen

 

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Številka: 007-0031/2023

Datum:   21. 12. 2023

 

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l.r.

nazaj