vodilna slika

Odlok o spremembi Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

datum: 22. 12. 2023

Dolenjski uradni list 26 - 2023.

Na podlagi Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (UPB-1) (Dolenjski uradni list, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na  10. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel

 

ODLOK

o spremembi Odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

 

  1. člen

V Odloku o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 35/06 in Dolenjski uradni list, št. 13/18), se v 1. odstavku 6. člena za zadnjo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»- pripravo strokovne presoje v postopku priprave prostorskih aktov, in sicer z vidika tehničnih rešitev in varnosti, ki bo lokalnemu nosilcu urejanja prostora podlaga za izdajo mnenja na načrtovano prostorsko ureditev.«

 

    člen

V Odloku o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 35/06 in Dolenjski uradni list, št. 13/18), se spremeni 10. člen, ki se glasi:

 

»10. člen

 

Koncesionarju - sistemskemu operaterju se podeli javno pooblastilo, da:

  • če je zanje zaprošen, določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in daje soglasja oziroma mnenja k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov omrežij, skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov.«

 

 

    člen

 

Ta odlok začne veljati 1. januarja 2024.

 

Številka: 007-0029/2023-5

Datum:  21. 12. 2023 

                                                                                                    mag. Gregor Macedoni, l.r.

                                                                                                                          župan

 

nazaj