vodilna slika

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto

datum: 22. 12. 2023

Dolenjski uradni list 26 - 2023

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) v povezavi z Gradbenim zakonom (GZ- Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP), prve alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/1997, 67/2002 – ZV-1, 110/2002 – ZUreP-1 in 110/2002 – ZGO-1), prve in tretje alineje 41. člena ter 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/1984, 32/1985 – popr., 33/1989, Uradni list RS, št. 24/1992 – odl. US, 44/1997 – ZSZ, 101/2013 – ZDavNepr in 22/2014 - odl. US), Odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-313/13, z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14), Odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-11/16-29, z dne 17. 9. 2020 (Uradni list RS, št.  157/20) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št.  14/19 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. redni seji dne, 21. 12. 2023, sprejel naslednji

 

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

v Mestni občini Novo mesto

 

  člen

 

V Odloku  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 29/19, 19/21, 6/22 in 31/22) se za besedilom drugega odstavka 8. člena doda stavek, ki se glasi:  

 

»Pri večstanovanjskih objektih, kjer površin skupnih in pomožnih prostorov (hodnikov, stopnišč…) ni možno določiti, se nadomestilo odmeri od čiste tlorisne površine stanovanja, ki se pomnoži s faktorjem 1,20.«

 

  člen

 

Za besedilom tretjega odstavka 9. člena se doda stavek, ki se glasi: 

 

»Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.«

 

  člen

 

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:

 

Infrastruktura

Število točk

Vodovod

35

Električno omrežje

30

Javna kanalizacija

30

Elektronske komunikacije

20

Plinovodno omrežje

20

Javna razsvetljava

10

Makadamska cesta

10

Asfaltna cesta

20

Cestišče s hodnikom za pešce

10

 

 

  člen

 

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Po namenu uporabe se stavbna zemljišča na območjih iz 10. člena tega odloka razvrstijo v naslednje skupine: 

a)         A – stanovanjski namen:

 • stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem,
 • stanovanje s samostoječi stavbi z dvema stanovanjema,
 • stanovanje v večstanovanjski stavbi ali stanovanjsko - poslovni stavbi,
 • stanovanje, ki se nahaja v krajni vrstni hiši,
 • stanovanje, ki se nahaja v vmesni vrstni hiši,
 • stanovanje v krajni vrstni hiši z dvema stanovanjema,
 • stanovanje v vmesni vrstni hiši z dvema stanovanjema,
 • klet, shramba, podstrešje,
 • zaprta loža, zaprt balkon,
 • ostali prostori stanovanja,
 • koča, dom, zidanica, počitniški objekt,
 • oskrbovano stanovanje,
 • nedokončano stanovanje v stavbi z enim, dvema ali več stanovanji,
 • neuporabna stanovanjska stavba,
 • nedokončano stanovanje v stavbi z več stanovanji,
 • nedokončan nestanovanjski del stavbe.

b)    B1 - nezazidano stavbno zemljišče – stanovanjska gradnja 1. in 2. območje; 

c)    B2 - nezazidano stavbno zemljišče – stanovanjska gradnja 3. in 4. območje 

d)    C1- nezazidano stavbno zemljišče – poslovna gradnja 1. in 2. območje 

e)    C2 - nezazidano stavbno zemljišče – poslovna gradnja 3. in 4. območje, 

f)     PA - GOSPODARSKI NAMEN 1: 

 • proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, proizvodnja kovin;
 • pridobivanje rud in kamnin; 
 • dejavnosti finančnih storitev, zavarovanja in pokojninskih skladov, pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve, poslovanje z nepremičninami, pravne in računovodske dejavnosti, dejavnost uprav podjetij;
 • podjetništvo in poslovno svetovanje, arhitekturno in tehnično projektiranje, znanstveno raziskovalna in razvojna dejavnost, oglaševanje in raziskovanje trga, veterinarstvo, druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
 • založništvo; dejavnost v zvezi s filmi, video in zvočnimi zapisi, radijska dejavnost, televizijska dejavnost, telekomunikacijska dejavnost, računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, druge informacijske dejavnosti. 

g) PA1 – GOSPODARSKI NAMEN 1:

 • Revoz d.d. - Proizvodnja motornih vozil.

h) PB - GOSPODARSKI NAMEN 2:

 • proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov; obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja (razen pohištva);
 • gradnja stavb; gradnja inženirskih objektov; specializirana gradbena dela. 

i) PC - GOSPODARSKO POSLOVNI NAMEN 1: 

 • proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja; tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
 • proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav;
 • proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic; proizvodnja drugih vozil in plovil. 

j) PD - GOSPODARSKO POSLOVNI NAMEN 2:

 • proizvodnja tekstilij in oblačil; proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov; - proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov:
 • proizvodnja električnih naprav;
 • proizvodnja pohištva;
 • druge raznovrstne predelovalne dejavnosti;
 • proizvodnja živil, pijač in tobačnih izdelkov;
 • oskrba z električno energijo, plinom in paro;
 • zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode;
 • ravnanje z odplakami;
 • zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi – pridobivanje sekundarnih surovin, saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki;
 • gostinske nastanitvene dejavnosti; dejavnost strežbe jedi in pijač; - predelava drugih dobrin. 

k) PE - TRGOVINA: 

 • trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil; - posredništvo in trgovina na debelo, razen motornih vozil; - trgovina na drobno, razen motornih vozil. 

l) PF - STORITVENA DEJAVNOST 1: 

 • kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve;
 • gozdarstvo; ribištvo in gojenje vodnih organizmov;
 • kopenski promet, cevovodni transport; vodni promet; zračni promet;
 • skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti; pošta in kurirska dejavnost;
 • denarno posredništvo; - dejavnost bank;
 • zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega socialnega zavarovanja;
 • posredništvo z vrednostnimi papirji; 
 • poslovanje z nepremičninami, dajanje v najem;
 • računalništvo in z njim povezane dejavnosti;
 • pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, podjetniško svetovanje; - pravno svetovanje;
 • projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
 • ekonomska propaganda; 
 • dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
 • poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
 • čiščenje stavb;
 • fotografska dejavnost. 

m) PG - STORITVENA DEJAVNOST 2: 

 • dejavnost združenj, organizacij;
 • dejavnost sindikatov:
 • druge storitvene dejavnosti;
 • dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
 • dejavnost frizerskih in kozmetičnih salonov;
 • druge storitve za nego telesa;- pogrebne storitve. 

n) PH1 - DRUŽBNA DEJAVNOST 1: izobraževanje, zdravstvo, šport, sociala:

 • zdravstvo in socialno varstvo;
 • kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti; - dejavnosti članskih organizacij; - dejavnost gospodinjstev. 

o) PH2 - DRUŽBENA DEJAVNOST 2:

 • dejavnost javne uprave. 

p) PH3 – DRUŽBENA DEJAVNOST 3:

 • objekti sakralne kulturne dediščine.«

 

  člen

 

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(1) a) Namen stavbnega zemljišča se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Šifra dejavnosti

Namembnost uporabe

1.

območje

2.

območje

3.

območje

4.

območje

A

Stanovanjski in počitniški objekti

40

40

30

20

B1

B2

Nezazidano stavbno zemljišče – stanovanjska gradnja

50

50

40

20

C1

C2

Nezazidano stavbno zemljišče – poslovna gradnja

90

80

70

30

Število točk za površino nezazidanega stavbnega zemljišča se določi glede na podrobno namensko rabo prostora, določeno v prostorskih aktih občine in glede na lego v območju iz 10. člena tega odloka. 

b) Pri zaprtih površinah stanovanjskih objektov se pri odmeri upošteva korekcijski faktor 1,0.

(2)       Objekte za poslovne, storitvene in gospodarske namene se ovrednoti kot sledi:

a)    vrsta dejavnosti se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Šifra dejavnosti

Skupine dejavnosti

 

1.

območje

 

2.

območje

3.

območje

4.

območje

PA

gospodarski namen

1

1050

950

520

260

PA1

Revoz d.d. - gospodarski namen 1

1050

950

520

260

PB

gospodarski namen

2

 

950

730

520

260

PC

gosp.   poslov.

namen 1

 

850

630

420

210

PD

gosp.   poslov.

namen 2

750

560

370

160

PE

trgovina

 

650

480

320

160

PF

storitvena dejavnost

1

550

410

270

110

PG

 

storitvena dejavnost

2

450

340

220

110

PH1, PH2, PH3

 

družbena dejavnost

50

40

20

10

 

b)    nepokrita skladišča, javna parkirišča, za katere se plačuje parkirnina ali najemnina; parkirni prostori gospodarskih subjektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, delavnice na prostem, teniška igrišča, odprti bazeni, kampi, so skladno s tem odlokom poslovne površine in se jih točkuje po vrsti dejavnosti, kot določa drugi odstavek šestega člena tega odloka in se ovrednoti z naslednjim korekcijskim faktorjem:

Vrsta poslovne površine

Korekcijski faktor

parkirišča, odprta skladišča, nadstrešnice

0,3

Zemljišča na območju bencinske črpalke

0,5

Površine bazenov

0,5

Ograjene površine bazenov in prostore za kampiranje

0,3

Zunanje gostinske površine

0,5

Rekreacijske površine (tenis igrišča,…)

0,3

Razstavno-prodajne površine

0,7

(3) V primeru, da je posamezna pravna oseba registrirana za več dejavnosti, ki jih opravlja na isti lokaciji ali več lokacijah, se pri odmeri nadomestila upošteva prevladujoča dejavnost.»

 

  člen

 

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

“(1) Vrednost točke za izračuna nadomestila znaša:

 

 

 

 

 

 

Šifra dejavnosti

Naziv

Vrednost točke

 

A

 

Stanovanjske površine

0,00025067

 

PA, PB, PC, PD,

PF, PG

 

Poslovne površine

0,00031793

PA1

Poslovne površine – Revoz d.d.

0,00023845

 

PE

 

Trgovina

0,00059024

 

PH1

 

Družbena dejavnost – izobraževanje, zdravstvo, sociala

0,00031502

 

PH2

 

Družbena dejavnost – javna uprava

0,00063001

 

PH3

 

 

Družbena dejavnost – objekti sakralne kulturne dediščine

0,00015751

 

B1

 

Nezazidano stavbno zemljišče –

stanovanjska gradnja 1. in 2. območje

0,00023112

 

B2

 

Nezazidano stavbno zemljišče –

stanovanjska gradnja 3. in 4. območje

0,00017956

 

C1

 

Nezazidano stavbno zemljišče –

poslovna gradnja 1. in 2. območje

0,00114948

 

 

C2

 

Nezazidano stavbno zemljišče –

poslovna gradnja 3. in 4. območje

0,00095358

 

(2) Vrednost točke se vsako leto, do 31. decembra, za naslednje leto, revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje pred letom, za katerega se nadomestilo odmeri. Nove vrednosti točk se upoštevajo s 1. januarjem naslednje leto. Ugotovitveni sklep župana o revalorizaciji vrednosti točke se objavi v Dolenjskem uradnem listu.«

 

  člen

 

18. člen se v celoti črta.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

  člen

 

Vrstica s šifro dejavnosti PA1 iz 17. člena, preneha veljati z 31. 12. 2025. Posledično prenehata veljati tudi 14. in 15. člen tega odloka, v delu, ki se nanaša na šifro dejavnosti PA1.

 

Po prenehanju veljavnosti 14., 15. in 17. člena, v delu, ki se nanaša na šifro dejavnosti PA1, se za dejavnosti s šifro PA1 uporabljajo določbe, vezane na šifro dejavnosti PA.

 

  člen

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

 

Št.: 007-8/2019

Novo mesto, dne 21. 12. 2023

                                                                                               

                                                                                                               župan

 mag. Gregor Macedoni l.r.   

 

 

 

nazaj