vodilna slika

Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto

datum: 22. 12. 2023

Dolenjski uradni list 26 - 2023.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 15. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) ter 27. člena Statuta mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – UPB1) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel

 

PRAVILNIK 

o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo v Mestni občini Novo mesto

 

1. člen

(1) Ta pravilnik ureja pomoč pri kritju stroškov socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo. Varovanje na daljavo pomeni celodnevno povezavo preko osebnega telefonskega alarma.

 

(2) S tem pravilnikom se natančneje določi izvajalca storitve, upravičence, višino in čas trajanja pomoči, merila in postopek za pridobitev pomoči.

 

IZVAJALEC STORITVE 

 

2. člen

(1) Izvajalec storitve socialnega servisa varovanja na daljavo je lahko fizična ali pravna oseba, ki mora imeti za izvajanje storitve dovoljenje pristojnega ministrstva in ga izbere uporabnik sam po pravnomočni odločbi o dodelitvi subvencije iz tega pravilnika.

UPRAVIČENCI 

 

3. člen

(1)  Upravičenci do storitve socialnega servisa varovanja na daljavo so občani:

 • ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto in tudi dejansko bivajo na njenem območju;
 • ki izpolnjujejo starostni pogoj, in sicer so starejši od 70 let (za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni 70 let). Izjemoma so upravičenci tudi osebe, mlajše od 70 let, ki imajo ugotovljeno prvo stopnjo telesne okvare in jo izkazujejo s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ter osebe s težjimi bolezenskimi stanji, ki potrebujejo pomoč v vseh ali večini življenjskih potreb;
 • ki izpolnjujejo materialne pogoje iz 6. člena tega pravilnika.

 

(2) Upravičenci do storitve socialnega servisa varovanja na daljavo morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka za prejemanje le te izpolnjevati vsaj en kriterij, naveden pod točko I., in še vsaj en kriterij, naveden pod točko II. v nadaljevanju.

 

    I. Bivanjske okoliščine:

 • da so osebe, ki bivajo same v lastnem gospodinjstvu, ali
 • da so osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč v vseh življenjskih aktivnostih, ali
 • da so osebe, ki bivajo v širši družini, ki je čez dan zaradi službenih odsotnosti  zdoma.

 

 

 

    II. Bolezensko stanje:

 • da so osebe s težjimi kroničnimi boleznimi ali
 • da so invalidne osebe ali
 • da so osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (npr. znaki demence) ali
 • da so bolniki po težjem operativnem posegu.

 

VIŠINA IN ČAS TRAJANJA SOFINACIRANJA

 

4. člen

(1) Sredstva za subvencioniranje storitve socialnega servisa varovanja na daljavo zagotavlja Mestna občina Novo mesto iz proračunskih sredstev na posebni proračunski postavki v okviru vsakoletnega proračuna za obdobje, navedeno v vsakokratnem razpisu.

 

(2) Občina odobri sofinanciranje na podlagi prijave na javni poziv. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in ostala opravila za izvedbo poziva se opredelijo v razpisni dokumentaciji.

 

5. člen

(1) Višino pomoči za uporabnika določi tričlanska komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Novo mesto.

 

(2) Naloga komisije je, da pregleda prispele vloge, ugotovi pravočasnost, popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. Pravočasno prispele in popolne vloge komisija ovrednoti na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje prispelih vlog, določenih v razpisni dokumentaciji.

 

(3) Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog upravičencev do subvencije ter seznam vlog, ki se zavržejo ali zavrnejo.

 

(4) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda direktorica občinske uprave odločbo o dodelitvi ali zavrnitvi subvencije oziroma sklep o zavrženju.

 

6. člen

(1) Upravičencem se subvencionira storitev socialnega servisa varovanja na daljavo v višini:

 

 • 25,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor je dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja nižji od višine praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko družino,
 • 19,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 10% zneska praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo,
 • 13,00 EUR osnovnega paketa mesečno, v kolikor dohodek vlagatelja oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 25% zneska praga tveganja revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo,
 • 8 EUR osnovnega paketa mesečno pa ostalim, ki ne sodijo v prvo, drugo ali tretjo alinejo in ne glede na višino dohodkov vlagatelja oz. vlagatelja in njihovega partnerja.    

 

(2) V primeru spremembe višine meje praga revščine po podatkih Statističnega urada RS do izdaje odločbe se le ta upošteva pri upravičenosti do subvencije socialnovarstvene storitve.

 

(3) V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev oskrbe na daljavo. Subvencija se ne dodeli za stroške priključnine ali stroške nakupa opreme za vzpostavitev storitve.

 

 

 

 

7. člen

(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da odobrene pomoči ne bo koristil.

 

(2) Izbrani prejemniki bodo pozvani k podpisu pogodbe, ki jo morajo podpisati in vrniti v roku 8 dni od poziva. Če vlagatelj v navedenem roku ne podpiše in vrne pogodbe občini, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

 

(3) Upravičencu pripada subvencija z dnem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena.

 

(4) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.

 

(5) Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve. Medsebojne pravice in obveznosti se določijo v pogodbi.

 

(6) Za podaljšanje subvencioniranja obstoječim uporabnikom se vsako naslednje leto sklene aneks med upravičencem, občino in izvajalcem storitve.

 

8. člen

 (1) Pravica do subvencije preneha v primeru:

 • smrti upravičenca,
 • vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
 • prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu,
 • odstopa od pogodbe in v drugih primerih v skladu s pravilnikom.

 

MERILA IN POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE 

 

9. člen

(1) Mestna občina Novo mesto podeljuje subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo na podlagi javnega poziva, ki se objavi v Dolenjskem uradnem listu in na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

(2) Subvencijo v zvezi s socialnim servisom varovanja na daljavo uveljavlja upravičenec oziroma njegov zakonit zastopnik na podlagi »Vloge za odobritev subvencije socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo«.


(3) Pisni vlogi  iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti naslednja dokazila, ki se štejejo kot obvezna sestavina prijave:

 • splošno izjavo vlagatelja,
 • izjavo vlagatelja o bivanjskih okoliščinah in izjavo osebnega zdravnika o vlagateljevem bolezenskem stanju,
 • odločbo ZPIZ-a, v kolikor gre za osebo mlajšo od 70 let iz druge alineje prvega odstavka tretjega člena tega pravilnika,
 • fotokopija veljavnega osebnega dokumenta ali dovoljenja o stalnem prebivanju,
 • dokazila o rednem mesečnem dohodku vlagatelja.

 

 

(4) V primeru, da se naknadno ugotovi, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, se šteje to za razlog odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, prejeto subvencijo pa je dolžan vrniti nazaj skupaj z zamudnimi obrestmi.

 

(5) Upravičenec do subvencije mora občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled uporabe storitve.

 

(6) V kolikor se ob pregledu ugotovijo nepravilnosti, se upravičenca nanje opozori in določi rok odprave le-teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se šteje to za razlog odstopa od pogodbe brez odpovednega roka, prejeto subvencijo pa je dolžan vrniti nazaj skupaj z zamudnimi obrestmi.

 

KONČNA DOLOČBA 

 

10. člen

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu. S tem  preneha veljati Pravilnik št. 123-0008/2023 z dne 1. 5. 2023.

 

Št. 123-0008/2023

Novo mesto, 22.12.2023

 

                                                                                                                                                      

Župan

Mestne občine Novo mesto

 mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

 

nazaj