vodilna slika

Sklep o določitvi višine grobnine za pokopališča Šmihel, Ločna, mestno pokopališče Srebrniče, Stranska vas in Prečna v Mestni občini Novo mesto

datum: 28. 12. 2023

Dolenjski uradni list 27 - 2023.

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), drugega odstavka 40. člena Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 16/18) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel

 

 

S K L E P

o določitvi višine grobnine za pokopališča Šmihel, Ločna, mestno pokopališče Srebrniče, Stranska vas in Prečna v Mestni občini Novo mesto

 

 

1. člen

 

Ta sklep določa višino grobnine za pokopališča Šmihel, Ločna, mestno pokopališče Srebrniče, Stranska vas in Prečna.

 

2. člen

 

(1) Višina letne grobnine za naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope znaša:

 

Zap. št.

Naziv storitve

V eurih brez DDV

V eurih z DDV

1

Grobnina za enojni grob

35,40

43,19

2

Grobnina za dvojni grob

70,80

86,38

3

Grobnina za žarni grob

26,55

32,39

4

Grobnina za grobnico do 4 prostore

141,60

172,75

5

Grobnina za grobnico za več kot 4 prostore

212,40

259,13

6

Grobnina za prostor za raztros pepela

35,40

43,19

7

Grobnina za prostor za anonimni pokop

35,40

43,19

8

Grobnina za prostor za napis na skupnem spominskem obeležju

53,10

64,78

 

(2) Grobnina iz prejšnjega odstavka se plačuje letno, razen za storitve pod zap. št. 6, 7 in 8, kjer gre za enkratni znesek plačila.

 

3. člen

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa za pokopališča iz 1. člena preneha veljati Sklep o ceni grobnine v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/19), uporablja pa se do pričetka uporabe tega sklepa. 

 

4. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati pa se prične 1. januarja 2024.

 

Številka: 35403-9/2023-6

Novo mesto, dne 21. 12. 2023

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

  mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj