vodilna slika

Sklep o določitvi višine grobnine za pokopališči Otočec in Ždinja vas v Krajevni skupnosti Otočec

datum: 28. 12. 2023

Dolenjski uradni list 27 - 2023.

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), drugega odstavka 40. člena Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 16/18) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel

 

 

S K L E P

o določitvi višine grobnine za pokopališči Otočec in Ždinja vas v Krajevni skupnosti Otočec

 

 

1. člen

 

Ta sklep določa višino grobnine za pokopališči Otočec in Ždinja vas v Krajevni skupnosti Otočec.

 

2. člen

 

(1) Višina letne grobnine za naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokope znaša:

 

Zap. št.

Naziv storitve

V eurih

1

Grobnina za enojni grob

23,00

2

Grobnina za dvojni grob

46,00

3

Grobnina za žarni grob

17,25

4

Grobnina za grobnico do 4 prostore

92,00

5

Grobnina za grobnico za več kot 4 prostore

138,00

6

Grobnina za prostor za raztros pepela

23,00

7

Grobnina za prostor za anonimni pokop

23,00

8

Grobnina za prostor za napis na skupnem spominskem obeležju

34,50

 

(2) Grobnina iz prejšnjega odstavka se plačuje letno, razen za storitve pod zap. št. 6, 7 in 8, kjer gre za enkratni znesek plačila.

 

3. člen

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa za pokopališči Otočec in Ždinja vas preneha veljati Sklep o ceni grobnine v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 18/19), uporablja pa se do pričetka uporabe tega sklepa.

 

4. člen

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu, uporabljati pa se prične 1. januarja 2024.

 

 

Številka: 35403-13/2023-5

Novo mesto, dne 21. 12. 2023

 

 

Župan

 

Mestne občine Novo mesto

 

  mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

nazaj