vodilna slika

Javni poziv za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Mestni občini Novo mesto v letu 2024

datum: 01. 02. 2024

Dolenjski uradni list 3 - 2024.

Na podlagi tretjega odstavka 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list  RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg, 3/22-ZDeb in 105/22-ZZNŠPP), 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/19-UPB1), sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2024 (DUL, št. 18/23) objavlja Mestna občina Novo mesto

 

JAVNI POZIV

za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine

v Mestni občini Novo mesto v letu 2024

 

1. Predmet javnega poziva

 

Predmet poziva je sofinanciranje prenov objektov povezanih z adaptacijo, zaključnimi deli in zaščito objektov, ki so razglašeni kot kulturni spomenik na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2024.

 

2. Upravičeni prijavitelji

 

Za sofinanciranje se lahko prijavijo:

- lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih infrastrukturnih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, ki so locirani v Mestni občini Novo mesto,

- objekt mora biti razglašen za spomenik lokalnega ali državnega pomena z odlokom ali drugim pravnim aktom in se nahaja v Mestni občini Novo mesto,

- prednostno bodo obravnavane obnove objektov širšega pomena, ki so namenjeni javni uporabi in širši javnosti,

- prijavitelj mora imeti sedež v Mestni občini Novo mesto.

 

Objekti, ki so v lasti občine ali države do sredstev javnega poziva niso upravičeni.

 

Predlagatelj lahko poda predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, kar mora biti v prijavi posebej navedeno in razvidno.

 

3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev in obravnava vlog

 

Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevala merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.  Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Imenovana komisija bo, na podlagi pogojev in meril, ocenila popolne vloge ter pripravila predlog sofinanciranja.

Župan bo na podlagi predloga strokovne komisije, pogojev tega poziva ter predpisanih kriterijev za porabo proračunskih sredstev z odločbo odločil o višini sofinanciranja posameznega projekta. Na podlagi odločbe bo podpisana pogodba.

 

Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni prijavitelji in bodo popolne. Upravičen prijavitelj je tisti, ki je naveden kot upravičeni prijavitelj v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, se zavržejo s sklepom. Zoper sklep ni pritožbe. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih in vsebuje v javnem pozivu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati v roku 5 dni od dne odpiranja prijav pozvani, da vlogo dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge s sklepom zavržene.  Zoper ta sklep ni pritožbe.

Vloge, prispele na poziv, odpira pristojni uslužbenec za kulturo po vrstnem redu prispetja.

 

V primeru prejema velikega števila vlog bo komisija naredila prioritetni seznam upoštevajoč višino stroškov projekta, točk pridobljenih v skladu z merili in nujnost izvedbe projekta.  

 

4. Razpisna dokumentacija

 

Razpisna dokumentacija obsega:

  • besedilo javnega poziva,
  • splošni obrazec 1: splošni podatki o prijavitelju, 
  • vsebinski obrazec 2: prijava za sofinanciranje Mestne občine Novo mesto ter kriteriji in merila za ocenjevanje projekta,
  • obrazec 3: osnutek Pogodbe,
  • obrazec 4: vzorec Poročila o realizaciji projekta,
  • obrazec 5: vzorec Zahtevka za izplačilo.

 

Prijavitelj v svoji prijavi odda izpolnjene obrazce 1 in 2. Obrazcem mora priložiti vse zahtevane priloge (zemljiškoknjižni izpisek, soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, izvedbeni predračun za obnovitev in vzdrževalna dela z letom izdaje 2023 ali 2024, predračuni in dr.). Prijava na javni poziv mora biti oddana na uradnih obrazcih občine. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Če je iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam naročnika, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku.

 

Prijavitelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti predlogov, zato naj zagotovijo vse v vsebini zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihov predlog štel za pravilnega.

 

Razpisno dokumentacijo si prijavitelji lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si ali jo dvignejo v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto, na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto v času uradnih ur.

 

5. Oddaja prijave

 

Vsak prijavitelj lahko na javnem pozivu kandidira zgolj z eno prijavo in jo podpisano s prilogami predloži v eni pošiljki.

 

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih (opredeljeno v točki 4 tega razpisa) ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

 

Prijava mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 30. oktobra 2024 v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI POZIV MONM ZA SOFINANCIRANJE AKCIJ ZAŠČITE KULTURNE DEDIŠČINE V LETU 2024. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV.

 

Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice in bodo dostavljene v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, ne glede na način oddaje vloge. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila dostavljena na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do vključno 30. 10. 2024 oziroma do porabe sredstev. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe. Ovojnica, ki ni izpolnjena in označena skladno s 5. točko tega poziva, se vrne vlagatelju.

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati poziva in stanje razdeljenih sredstev. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu. 

 

Mestna občina Novo mesto lahko javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

Mestna občina Novo mesto si pridružuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2024.

 

6. Višina razpisanih sredstev

 

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine razpisuje sredstva za leto 2024 v višini do 20.000,00 EUR.

Sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo predpisan s pogodbo o financiranju. Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Mestne občine Novo mesto, so dolžni izvesti postopke izbire najugodnejšega ponudnika ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo javno naročanje. 

 

7. Dodatne informacije

 

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Sandra Boršić: tel. 07 39 39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si. 

 

8. Obvestilo o izidu javnega poziva

 

Vloge, prispele na javni poziv, odpira pristojni uslužbenec za kulturo po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno. 

Mestna občina Novo mesto bo prijavitelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v šestdesetih dneh od odpiranja prispelih vlog. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine.

 

9. Rok za oddajo prijav

 

Razpisni rok se prične 1. 2. 2024 in traja do 30. 10. 2024 za leto 2024 oziroma do porabe sredstev v letu 2024.

 

Številka: 622-0001/2024

Novo mesto, dne 1. 2. 2024

 

 

      Župan

Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

 

nazaj