vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 471 Potek izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki in bazena


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Vprašanje, če bi se lahko na naslednji seji poročalo članicam in članom občinskega sveta kako napreduje projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki ter izgradnja bazena.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je pričela s prvimi aktivnostmi za izgradnjo bazenskega kompleksa v marcu 2018, ko je občinski svet med več opcijami izbral lokacijo severno od Češče vasi kot najprimernejšo. Decembra 2019 je bila pripravljena natečajna naloga za izvedbo arhitekturnega natečaja, ki jo je Mestna občina Novo mesto izvedla v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Na arhitekturnem natečaju, ki se je zaključil aprila 2020, sta 1. nagrado prejela Dean Lah, univ. dipl. inž. arh. in Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh. Njuno podjetje, Enota, d.o.o., je februarja 2021 (dopolnitev maj 2021) izdelalo projekt DGD (št. 405-20), na podlagi katerega je Upravna enota Novo mesto dne 28. 6. 2021 izdala gradbeno dovoljenje (št. 351-474/2021-6232-10) za gradnjo bazenske stavbe v okviru bazenskega kompleksa v Češči vasi. Februarja 2021 je bil izdelan projekt PZI (Enota, d.o.o., št. 405-20). Julija 2021 je Mestna občina Novo mesto podpisala pogodbo (št. 4111-0004/2020-20) za izvedbo GOI del za Bazenski kompleks Češča vas, avgusta 2021 pa še pogodbo (št. 4111-0004/2020-53) za izvedbo bazenske školjke in opreme. Razpis za bazensko tehniko pa smo morali ponoviti. Zadnja oddaja ponudb je bila februarja 2022. Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela so se pričela avgusta 2021.

 

Z investicijo je predvidena izgradnja bazenskega kompleksa v Športno-rekreacijskem parku Češča vas. V objektu bosta 2 bazena (25 metrski plavalni bazen in 20 metrski ogrevalni bazen) in spremljevalni program (garderobe, recepcija, manjša savna, fitnes in dvorana za vodeno vadbo, površine bara ter prostori za upravo). Objekt bo 4 etažen (1. etaža bo v celoti vkopana), zunanjih gabaritov 56,30 m x 57,10 m. Streha bo ravna, fasada pa steklena.

 

Bazenski kompleks se bo navezoval na obstoječe parkirišče pred Velodromom, ki obsega 130 parkirnih mest za avtomobile ter 9 parkirnih mest za avtobuse. Dostop do bazenskega kompleksa je predviden s priključkom na Cesto 1 (lokalna cesta proti Prečni) preko nove ceste 9, južno od velodroma. Pred vhodom v bazenski kompleks bo urejena velika komunikacijska površina za pešce - plaza. Objekt bo na južni in zahodni strani obkrožen s funkcionalnimi površinami, ki bodo namenjene počitku, rekreaciji in zabavi (park s conami za vadbo na prostem, klopi, otroško igrišče). Ostale površine bodo zasajene z avtohtonimi vrstami dreves in grmovnic.

 

Vrednost in finančna konstrukcija investicije

Vrednost investicije je ocenjena na 7 mio EUR, finančno konstrukcijo pa namerava Mestna občina Novo mesto poleg z lastnimi sredstvi, zapreti tudi s sredstvi Proračuna Republike Slovenije.

 

Tabela 1: Dinamika vseh stroškov investicije v stalnih in tekočih cenah,  (v EUR)

 

Postavka

2020

2021

2022

2023

Skupaj

1. Projektna dokumentacija

111.647,27

167.356,00

5.553,00

 

284.556,27

2. Investicijska dokumentacija

815,00

 

4.950,00

 

5.765,00

3. Komunalni prispevek

 

109.355,64

 

 

109.355,64

4. GOI dela na objektu Bazen

 

259.238,42

4.709.977,65

467.118,82

5.436.334,89

   - gradbena dela

 

259.238,42

2.260.457,88

 

2.519.696,30

   - obrtniška dela

 

 

1.262.267,15

240.711,98

1.502.979,13

   - močnostne elektro instalacije

 

 

333.704,09

63.636,74

397.340,83

   - šibkotočne elektro instalacije

 

 

138.530,20

26.417,45

164.947,65

   - strojne instalacije

 

 

715.018,33

136.352,65

851.370,98

5. GOI dela - bazenska školjka

 

399.806,49

148.943,77

 

548.750,26

6. GOI dela na infrastrukturi

 

0,00

131.872,93

0,00

131.872,93

   - cestni priključek

 

 

30.532,80

 

30.532,80

   - kanalizacija

 

 

63.213,09

 

63.213,09

   - priklop objekta na NNO

 

 

23.323,90

 

23.323,90

   - vodovodni in plinski priključek

 

 

14.803,14

 

14.803,14

7. Bazenska tehnika

 

 

325.000,00

 

325.000,00

8. Priklj. na EE omrežje ter omrežnina

 

 

47.952,86

 

47.952,86

9. Varnostni načrt in varstvo pri delu

 

540,00

1.250,00

 

1.790,00

10. Strokovni nadzor gradnje

 

3.160,00

33.404,61

2.935,39

39.500,00

Skupaj brez DDV

112.462,27

939.456,55

5.408.904,82

470.054,21

6.930.877,85

DDV - 22 %

24.741,70

37.632,32

20.484,30

645,79

83.504,11

Skupaj 

137.203,97

977.088,87

5.429.389,12

470.700,00

7.014.381,96

 Delež

1,96%

13,93%

77,40%

6,71%

100,00%

 

 

Časovni načrt

Gradnja bazenskega kompleksa se je pričela avgusta 2021, zaključek gradnje pa je predviden konec oktobra 2022.

 

Tabela 2: Časovni načrt investicije

 

Aktivnost

Začetek

Zaključek

1. Umestitev bazena v prostor

 

 

 • elaborat za izbiro optimalne lokacije / potrditev na OS MoNm

januar 2018

marec 2018

 • izdelava in potrditev OPPN

2020

februar 2021

2. Projektna in tehnična dokumentacija

 

 

 • geološko geomehansko poročilo

oktober 2019

december 2019

 • arhitekturni natečaj

december 2019

april 2020

 • projekt DGD

julij 2020

maj 2021

 • projekt PZI

julij 2020

februar 2021

3. Investicijska dokumentacija

 

 

 • dokument identifikacije (DIIP)

marec 2020

april 2020

 • predinvesticijska zasnova (PIZ)

oktober 2021

november 2021

 • investicijski program

november 2021

december 2021

4. Pridobitev gradbenega dovoljenja

/

junij 2021

5. Pripr. razp. dok. / izvedba JN / podpis pog. z izbranim izvajalcem

december 2019

januar 2020

 • GOI dela

avgust 2021

oktober 2022

 • bazenska školjka

avgust 2021

september 2022

 • bazenska tehnika

maj 2022

oktober 2022

6. Izvedbena dela

avgust 2021

oktober 2022

7. Tehnični pregled in uporabno dovoljenje

november 2022

december 2022

8. Zaključek projekta

/

januar  2023

 

Trenutno glavni izvajalec del CGP d.d. izvaja betonska dela. V začetku marca pa je predvidena montaža jeklene konstrukcije. Dobavljena je tudi že školjka bazena in bazenska oprema, ki jo bo izvajalec Histi d.o.o. zmontiral, ko bo objekt pod streho. Za bazensko tehniko (filtracija vode) pa je izbor izvajalca v teku.

 

 

 

 

ODGOVOR: Odgovor o poteku izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki je podalo podjetje CERO – DBK d.o.o., v dopisu št. NR-030322-1 z dne 03. 03. 2022 (v prilogi).

 

 

 

 

 

Lep pozdrav

 

Pripravil:

Pavle JENIČ, podsekretar za investicije

 

 

Špela Bele Zatežić

VODJA ODDELKA ZA INVESTICIJE         

                                                                                                         dr. Iztok KOVAČIČ,

                                                                                                           VODJA URADA

 

 

 

 

POSLANO:

 1. naslovniku.

 

 

PRILOGA:

 1. dopis št. NR-030322-1 z dne 03. 03. 2022
Nazaj na seznam