vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0003/2022 - 495 Pobuda za izdelavo brvi na otok jase Otočec


Datum: 14. 04. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alojz Kobe

Pobuda

Ponovljena pobuda, da MO NM na eni izmed najlepših lokacij v MO NM na jasi na Otočcu postavi brv na otok; nismo lastnik, a bi to lahko naredili; na žalost je skrbništvo sedanjega sklada zelo slabo.

Odgovor

V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN, Uradni list RS, št. 101/09 in nasl.) se območje jase ob Krki uvršča v enoto urejanja prostora (EUP) OTO/5. Območje obsega zemljišče parc. št. 3621, k. o. 1479 Brusnice, ki je v lasti Republike Slovenije in je po podrobnejši namenski rabi delno ZS – Površine za oddih, rekreacijo in šport, delno VC – Celinske vode in delno PC – Površine cest.  

Brv predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture. V šestem odstavku 73. člena OPN je določeno, da je gradnja gospodarske javne infrastrukture, vključno s priključki nanjo, dopustna na vseh podrobnejših namenskih rabah, če ni v nasprotju z režimi varstva ali varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in narave. Na vseh območjih podrobnejše namenske rabe je dopustna gradnja gospodarske javne infrastrukture skladno s prostorskimi izvedbenimi pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, skladno s prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezno podrobnejšo namensko rabo in enoto urejanja prostora, na območjih veljavnih občinskih podrobnih prostorskih načrtov pa skladno z njimi.

Posebni prostorski izvedbeni pogoji (posebni PIP) za EUP OTO/5 določajo, da so na območju jase ob Krki prepovedani kakršnikoli posegi, ki bi spreminjali relief, povzročili uničenje ali poškodbo obvodne in druge vegetacije. Območje se nameni predvsem prireditvam na prostem. Parkiranje v večjem obsegu se ne dopusti. Pri vseh posegih v to območje se upoštevajo pogoji služb za varstvo narave in kulturne dediščine. Na delu zemljišč je evidentirano poplavno območje, zato se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo določila PIP varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V okviru priprave in sprejema Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 2), ki jih je Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdil v prvi obravnavi 7. 10. 2021, je predvideno, da se posebni prostorski izvedbeni pogoji za predmetno EUP (po novem z oznako OTO_11) dopolnijo z novim pogojem, in sicer da »območje ostaja v travni površini brez stalnih ureditev«.

Območje jase ob Krki je zavarovano skladno s predpisi, ki urejajo varstvo narave in kulturne dediščine. Je del več naravnih vrednot državnega pomena in Nature 2000. Nahaja se tudi znotraj vplivnega območja nepremičnega kulturnega spomenika državnega pomena.  

Na podlagi navedenega bi bilo potrebno za izgradnjo brvi na podlagi predhodne uskladitve z nosilci urejanja prostora spremeniti določbe OPN ter kasneje v okviru priprave projektne dokumentacije pridobiti soglasja pristojnih služb za varstvo narave in kulturne dediščine. Ker je zemljišče v lasti Republike Slovenije, bi morala občina pridobiti tudi pravico graditi. Mestna občina Novo mesto trenutno izgradnje brvi nima v svojih načrtih.

 

 

Pripravili:

 

 

Luka Rems

svetovalec za premoženjsko pravne zadeve

 

 

Pia Svilan

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                 dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                             v. d. direktorice občinske uprave

 

 

Nazaj na seznam