vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020–288 Odkup zemljišča za cestni priključek Vrhe


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Vprašanje Kako potekajo aktivnosti glede KO 1489 Cerovec, parcela *83. Lastnik je pripravljen prodati zemljišče, ki je potrebno za ureditev cestnega priključka, postajališča in ekološkega otoka.

Odgovor

V odgovoru na vaše vprašanje, ki ste ga zastavili na 12. redni seji, smo vam pojasnili, da vloge ali pobude Krajevne skupnosti Dolž za odkup nepremičnine katastrska občina 1489 Cerovec, parcele *83/1 za namen ureditve cestnega priključka, avtobusnega postajališča in ekološkega otoka še nismo prejeli.

Po prejemu vloge bomo lastniku posredovali ponudbo za odkup.

 

 

Pripravila:

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvojdr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam