vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 465 Označitev robov vozišč na občinskih cestah, ki ne izpolnjujejo pogoja za označitev sredine vozišča


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Predlagam, da na cestah v upravljanju MONM, ki ne izpolnjujejo pogoja, da se s črto označi sredina vozišča, označimo robova vozišča. Označba bi povečala prometno varnost. Na ta način so že označene nekatere ceste v sosednjih občinah. Vožnja po tako označeni cesti je, zlasti v slabših vremenskih pogojih, bolj prijetna in varna.

Odgovor

Sama zakonodaja ne predpisuje obveznega označevanja cest. Ker označevanje cest z robnimi črtami že tako ozke ceste vizualno naredi še ožje, smo mnenja, da tako označevanje ni smiselno.

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

Nazaj na seznam