vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0019/2021 - 474 Sanacije ceste Gabrje - Pangrč Grm


Datum: 03. 02. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Mag. Franci Bačar

Pobuda

Kako potekajo priprave na sanacijo in kdaj se predvidevata začetek in zaključek sanacije?

Odgovor

Za sanacijo ceste Gabrje – Pangrč Grm je potrebno novelirati obstoječo projektno dokumentacijo PZI, ki je že v teku, ravno tako pa tudi pridobivanje zemljišč, ker še niso v lasti MONM. Razpis za izvajalca del je predviden še v letu 2022, dokončanje same sanacije pa v letu 2023.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam