vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sprejem prostorsko ureditvenih aktov


Datum: 05. 07. 2016
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Alojz Golob

Pobuda

Vprašanje, kdaj bo občina sprejela prostorsko ureditvene akte za namen ureditve stavbnih zemljišč?

Odgovor

Mestna občina Novo mesto na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2 (Uradni list RS, št. 7/15) pripravlja spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji; v nadaljevanju OPN). Na podlagi javnega razpisa je bilo v marcu 2016 za izdelovalca sprememb in dopolnitev prostorskega akta izbrano podjetje Acer Novo mesto, d.o.o. V mesecu aprilu je izbrani izdelovalec pričel s pripravo potrebnih strokovnih podlag, ki bodo podlaga za pripravo prostorskega akta, katerega sprejem in uveljavitev sta predvidena v prvi polovici leta 2018.

Navedba okvirnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN, ki sledijo:

- izdelava osnutka

- pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora

- izdelava dopolnjenega osnutka

- javna razgrnitev

- izdelava predloga

- pridobitev prvega mnenja nosilcev urejanja prostora

- izdelava usklajenega predloga

- sprejem SD OPN na seji Občinskega sveta

- objava Odloka v uradnem glasilu

 

Pripravila:

Melita MUREN, višja svetovalka

 

dr. Iztok KOVAČIČ,                                                                    dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,  

VODJA URADA ZA PROSTOR IN RAZVOJ                              DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam