vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Čiščenje poti od njive do silosa za hrambo krme


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Občinski inšpektorat
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Alojz Golob

Pobuda

Pobuda v imenu kmetov za pogovor s policijo glede sankcioniranja neočiščenih cest od njive do silosa za hrambo krme, ki jim jih zaradi slabega vremena kljub trudu ne uspe pravočasno očistiti.                                

Odgovor

Onesnaženje cestišč v sklopu prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste urejajo Zakon o cestah, Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Novo mesto in Odlok o nekategoriziranih cestah v Mestni občini Novo mesto, ki podeljujejo pristojnost za izvajanje nadzora na občinskih cestah policiji, mestnemu redarstvu in občinskemu inšpekcijskemu organu.

Na Občinskem inšpektoratu v zadnjem obdobju ni bilo evidentiranih izrekov glob za tovrstne kršitve, ker je bil že z ustnim opozorilom dosežen namen takojšnjega dodatnega čiščenja cestišča in s tem odstranitve onesnaženja.

Tudi oblika nadaljevanja skupnega nadzora policist–občinski redar vključuje tovrstne nadzore sproti s prisotnostjo na terenu.

 

Pripravil:

 

 

Po pooblastilu župana,

št. 100-39/2009 z dne 29. 6. 2015

Peter Judež,

VODJA OBČINSKEGA INŠPEKTORATA

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam