vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Plačila mesečnih sejnin predsednikom in tajnikom sveta KS za leto 2014


Datum: 07. 07. 2015
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mateja Kovačič

Pobuda

Vprašanje Občinski upravi, zakaj predsedniki in tajniki svetov KS za mesec november in december leta 2014 niso prejeli mesečnih sejnin.

Občinski svet je na 1. seji, dne 03.11.2014 obravnaval in sprejel Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto. V naslednjih dneh so se sveti KS konstituirali ter izvolili predsednike in tajnike.

Skladno s 10. členom Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS 59/2012), predsednikom sveta krajevne skupnosti pripada mesečna sejnina, ki je enaka sejnini za udeležbo člana občinskega sveta na redni seji občinskega sveta, tajniku krajevne skupnosti pa polovico le-te.

Menim, da so predsedniki in tajniki KS upravičeni do plačila mesečnih sejnin od datuma, ko so bili na funkcije izvoljeni.                                                            

Odgovor

Sveti krajevnih skupnosti so bili konstituirani na prvih sejah svetov krajevnih skupnosti, ki jih je sklical župan in so potekali v času od 17.11.2014 do 19.11.2014. Odločitve svetov krajevnih skupnosti o tem, kdo bo tajnik krajevne skupnosti ter o tem, kdo naj bi bil upravičen do izplačila sejnin je od veliko krajevnih skupnosti občinska uprava prejela šele v mesecu aprilu 2015, zato tudi niso mogla biti izvedena izplačila.

Ne glede na to, da so bili sveti krajevnih skupnosti konstituirani šele v drugi polovici novembra, bodo sejnine izplačane tudi za mesec november in december 2014.

 

mag. Jože Kobe,                                                                                      dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za gospodarske javne službe                                         direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam