vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sejnine članov Sveta zavoda Zdravstveni dom Novo mesto


Datum: 22. 01. 2016
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mateja Kovačič

Pobuda

Svet zavoda ZD Novo mesto je na svoji 1. seji, dne 19.06.2015, sprejel sklep št. 4, ki se nanaša na višino sejnin članom, in sicer: "Sejnine članov Sveta zavoda in predsednika sveta ostanejo nespremenjene oz. se ne znižajo v skladu z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javno gospodarskih zavodih."

Iz zapisanega očitno sledi, da so sejnine članov sveta višje od zakonsko predpisanih, zato želim, da se poda odgovore na naslednja vprašanja.

1. Kakšna je višina sejnin članov in predsednika sveta JZ ZD Novo mesto ter za koliko presega najvišjo zakonsko določeno mejo?

2. Kakšne ukrepe bo župan predlagal, glede na dejstvo, da je v podobnem primeru v Agenciji za šport predlagal razrešitev članov sveta JZ?

3. Predlagam, da se člane sveta pozove k vračilu preplačanega zneska.

Odgovor

Višina sejnin članov in predsednika javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto je določena v 35. členu Poslovnika o delu Sveta zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto, ki določa, da imajo člani sveta za udeležbo na seji pravico do sejnine in do povračila stroškov v višini, ki jo določa Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javno gospodarskih zavodih ( Ur. list RS št. 19/07). Višina sejnine tako za člana sveta znaša 130 EUR bruto (94,55 neto), predsednika sveta pa 169 EUR bruto (122,91 neto).

Določila Uredbe neposredno ne veljajo za javne zavode, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost. Potrebno pa je upoštevati, da je Vlada RS za organe, za katere določila Uredbe neposredno ne veljajo sprejela Sklep, ki ureja priporočila Vlade RS , št. 00712-35/2005/23 z dne 15.2.2007, kjer 3. točki priporoča organom lokalnih skupnosti in organom nadzora ali upravljanja, da se v vrtcih, šolah, zdravstvenih domovih in lekarnah izplačujejo samo povračila stroškov, ne pa tudi sejnine.

 

Pripravila:                                                                      pooblastilu župana, št. 1000-5/2015 z dne 29.06.2015        

Mateja Jerič                                                                                      dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

podsekretar za zdravstvo in socialno varstvo                            DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

Nazaj na seznam