vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sredstva iz naslova komunalnega prispevka


Datum: 18. 04. 2016
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mateja Kovačič

Pobuda

Vprašanje, koliko sredstev (prilivov) je bilo zbranih v proračunu občine iz naslova plačila komunalnega prispevka v letih 2014 in 205? Kako in za kakšen namen so bila ta sredstva porabljena? 84. člen Zakona o prostorskem načrtovanju določa, da so prihodki od plačila komunalnega prispevka namenski del financiranja.

Odgovor

V proračunu Mestne občine Novo mesto je bilo iz naslova odmere komunalnega prispevka v letu 2014 zbranih 669.623,82 EUR, v letu 2015 pa 2.516.684,05 EUR.

Navedena sredstva so bila v skladu z zakonodajo porabljena za gradnjo javne komunalne opreme in izvajanje komunalne opreme po sprejetih prostorsko izvedbenih aktih. Vložena sredstva v komunalno opremo po posameznih letih so navedena v nadaljevanju in sicer:

 

V letu 2014:

-       Cerod II                                                                                     560.380,83 EUR

-       Kanalizacija v KS Gabrje                                                          153.111,17 EUR

-       Kanalizacija v KS Birčna vas                                                   222.407,81 EUR

-       Kanalizacija in Šentjošt                                                               16.726,80 EUR

-       Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica                               188.894,31 EUR

-       Kanalizacija Drejčetova pot                                                        15.423,24 EUR

-       Čistilna naprava Otočec                                                             12.138,00 EUR

-       Kanalizacija Paha – Herinja vas                                                 13.164,51 EUR

-       Kanalizacija Stranska vas                                                          20.523,33 EUR

-       Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik                                      641.737,07 EUR

-       Hidravlična izboljšava kanalizacijskega sistema CČN             484.776,06 EUR

-       Vodovod Gornja Težka Voda                                                          890,67 EUR

-       Vodovod in kanalizacija Ždinja vas                                            70.114,80 EUR

-       Prenova mestne tržnice                                                             45.358,45 EUR

-       Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu                         66.018,84 EUR

-       Novogradnja Ljubljanska cesta (krožišče Bršljin – AC)             96.590,95 EUR

-       Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč                                   5.909,02 EUR

-       Ureditev GJI Šibčev hrib                                                            23.608,85 EUR

-       Nakup zemljišč                                                                         109.053,29 EUR

Skupaj:                                                                                  2.701.469,55 EUR

 

V letu 2015:

-       Pločnik in JR Kamence                                                                7.048,00 EUR

-       Cerod II                                                                                     387.961,00 EUR

-       Kanalizacija v KS Gabrje                                                            42.274,00 EUR

-       Kanalizacija v KS Birčna vas                                                     22.175,00 EUR

-       Kanalizacija in vodovod v naselju Lešnica                                   1.076,00 EUR

-       Kanalizacija Drejčetova pot                                                          2.798,00 EUR

-       Kanalizacija Ljubljanska cesta                                                    81.990,00 EUR

-       Povečanje zmogljivosti ČN Otočec                                         115.068,00 EUR

-       Kanalizacija in vodovod Veliki Slatnik                                             300,00 EUR

-       Rekonstrukcija CČN                                                             3.514.342,00 EUR

-       Ureditev zelenih površin v sklopu UN ŠRP Portoval                 39.243,00 EUR

-       Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema                            57.421,00 EUR

-       Ureditev GJI Šipčev hrib                                                              4.403,00 EUR

-       Projekti za investicije v cestnem gospodarstvu                         30.090,00 EUR

-       Ureditev GJI za območje UN Zdrav.kompleks Nm- 1.faza      18.176,00 EUR

-       Ljubljanska cesta (križišče Bršljin - AC)                                       3.667,00 EUR

-       Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč                                   2.977,00 EUR

-       Izvedba ZN Župnca                                                                      8.659,00 EUR

-       NGC Nadomestna gospodarska cona                                         2.683,00 EUR

-       Nakup zemljišč                                                                         419.277,00 EUR

-       Skupaj:                                                                                   4.810.707,00 EUR

 

Vložena sredstva v komunalno opremo po posameznih letih presegajo višino sredstev, zbranih od odmere komunalnega prispevka.

 

Pripravili:

Darja PLANTAN

PODSEKRETARKA ZA KOMUNALNI PRISPEVEK

IN NADOMESTILO

 

Alenka MUHIČ

PODSEKRETARKA ZA RAZVOJ

IN INVESTICIJE               

 

Dr. Iztok KOVAČIČ,                                                                               Dr. Vida Čadonič Špelič,

VODJA URADA ZA PROSTOR IN RAZVOJ                                     DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam