vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev nelegalnega postajališča na odcepu Andrijaničeve ceste proti Kosovi dolini


Datum: 15. 12. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mateja Kovačič

Pobuda

Pobuda za ureditev nelegalnega postajališča na odcepu Andrijaničeve ceste proti Kosovi dolini. Pobuda za namestitev večjih košev za smeti in opozorilne table z vsebino, ki prepoveduje onesnaževanje narave.

Na tem mestu se ustavlja veliko število avtomobilov, ki puščajo ogromne količine odpadkov, ki so razpršeni po okolici in kazijo izgled narave.

Odgovor

Navedena površina se nahaja ob državni cesti G2-105, odsek 1511, Novo mesto (Bučna vas – Krka) v km 0,400,  na zemljišču parc. št. 70/2, k.o. 1456 – Novo mesto in je v lasti Republike Slovenije in tovarne zdravil Krka d.d., Novo mesto. Za Republiko Slovenijo sta upravljavca Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in delno Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Pristojnost urejanja prometa v varovalnem pasu državne ceste, skladno z Zakonom o cestah, ima Direkcija RS za infrastrukturo. Prejeto pobudo z zaprosilom za ukrepanje smo posredovali na njihov naslov.

 

Pripravil:

Jure Duh                                                                                              

višji svetovalec

 

mag. Jože Kobe                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja urada                                                                               direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam