vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Vzdrževanje območja ob državni cesti na peš poti do avtobusne postaje v naselju Petelinjek - nevarnost visečega drevja (veje) – kdo je pristojen za saniranje območja


Datum: 23. 05. 2016
Urad: Občinski inšpektorat
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Alenka Papež

Pobuda

Pobuda, da se uredi manjkajoči del, ki je iz vidika varnosti nujno potreben.

Ob dokončni ureditvi javne razsvetljave v naselju Petelinjek je ugotovljeno, da se v letu 2008 ni izvedla trasa javne razsvetljave ob državni cesti, na kateri se nahaja avtobusna postaja. Cesta je zelo obremenjena, je brez pločnika, brez razsvetljave. To pa predstavlja težavo, predvsem za šoloobvezne otroke, ki prihajajo na postajo v temi.

Odgovor

Na podlagi 112. člena Zakona o cestah (ZCes-1) inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov na državnih cestah izvaja Prometni inšpektorat Republike Slovenije, na občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, pa občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste.

Ker se pobuda za ukrepanje nanaša na področje nadzora Prometnega inšpektorata Republike Slovenije, jim je bila odstopljena v pristojno reševanje.

Pripravil:

 

 

Po pooblastilu župana,

št. 100-39/2009 z dne 29. 6. 2015

Peter Judež,

INŠPEKTOR SVETNIK

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam