vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zanemarjenost in poraslost z ambrozijo na privatnih zemljiščih


Datum: 01. 02. 2018
Urad: Občinski inšpektorat
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Vprašanje, ali lahko MO NM zahteva od zasebnih lastnikov zemljišč njihovo ureditev v primeru, da so zanemarjena, še posebej, če so zarasla z ambrozijo (primer na Težki Vodi). 

Odgovor

Zatiranje ambrozije ureja Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin in Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia. Lastniki parcel so odgovorni za odstranitev ambrozije na svojih parcelah. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in odredbo opravljajo fitosanitarni in gozdarski inšpektorji. Ukrepe odredi fitosanitarni ali gozdarski inšpektor z odločbo v upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve.

Medobčinska inšpekcija in redarstvo za nadzor in odrejanje ukrepov ter izrek glob nimata pristojnosti.

 

Pripravil: 

Peter Judež,                                                                            dr. Vida Čadonič Špelič,

Vodja skupne občinske uprave                                             direktorica Občinske uprave 

 

 
 
Nazaj na seznam