vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-5/2019-94 Podaljšanje brezplačnega parkiranja na parkirišču v Kandiji


Datum: 18. 06. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Vprašanje občana, ali lahko redarji dvakrat napišejo kazen za isti prekršek, kar se mu zdi nekorektno; pobuda, da se brezplačno parkiranje na parkirišču v Kandiji podaljša na 2 uri.

Odgovor

V skladu z Zakonom o prekrških je kršitelj lahko za isti prekršek sankcioniran zgolj enkrat. Zaradi neplačila parkirnine oz. poteka plačanega časa parkiranja lahko nadzornik parkirišč  izda obvestilo o neplačani parkirnini enkrat v istem dnevu.

 

Glede podaljšanja brezplačnega parkiranja na parkirišču v Kandiji bomo po prvem mesecu implementacije celotnega parkirnega režima naredili analizo in glede na rezultate pripravili ustrezen predlog.

 

 

Pripravil:

 

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam