vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Dodelitev statusa kulturnega spomenika lokalnega pomena Brulčevemu mlinu


Datum: 07. 09. 2015
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pobuda za dodelitev statusa kulturnega spomenika lokalnega pomena Brulčevemu mlinu.

Lastnika mlina sta do sedaj vložila že veliko sredstev v obnovo samega mlina. Sodelujeta tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in imata njegovo podporo, ravno tako s strani lokalnega turističnega društva.

V primeru dodelitve tega statusa bi lastnika imela tudi dodatne možnosti za kandidiranje za sredstva obnove mlina iz evropskih skladov.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je v letu 2014 pripravila Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto. Prvo branje Odloka je opravljeno na 29. redni seji Občinskega sveta dne 29. 5. 2014. Odlok, ki je v javni obravnavi vključuje  tudi razglasitev Brulčevega mlina za spomenik lokalnega pomena. Na eni od naslednjih sej občinskega sveta bo druga obravnava Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto.

 

Pripravila:                                                        

Sandra Boršić, podsekretar       

                                                                         Gregor MACEDONI,

Dr. Vida Čadonič Špelič,                                              župan

direktorica OU                                  

Nazaj na seznam