vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pomoč družini Gričar pri plačilu komunalnega prispevka


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pobuda za pomoč družini Gričar pri plačilu komunalnega prispevka.

Družina Gričar gradi novo/nadomestno hišo, ker jim je zemeljski plaz uničil dom. Ker je znesek komunalnega prispevka pri gradnji nove hiše za njihov družinski proračun previsok, prošnja Občinskemu svetu in županu za pomoč pri plačilu prispevka.

Podani pobudi se pridružujejo tudi svetnici dr. Milena Kramar Zupan in mag. Mojca Špec Potočar ter svetnik mag. Miroslav Berger. Apelirajo na župana, da občina v okviru zakonskih možnosti pomaga pri finančni stiski družine. Humanitarne organizacije in stranka Desus so že pristopile k pomoči družini in v okviru svojih pristojnosti aktivno sodelujejo.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto družini Gričar nudila pomoč takoj po nesreči, saj je Služba za zaščito in reševanje sanirala plazišče in uredila deponijo za odlaganje zemljine, ki je pritiskala na stanovanjsko hišo Gričarjevih v Štravberku ter vzpostavila stanje uporabnosti. V sanacijo plazu je občina v 1. fazi vložila 30.000 evrov iz proračunske rezerve, nadaljnja sanacija plazu pa je bila ustavljena, ker je bilo ugotovljeno, da objekt nima veljavnega gradbenega dovoljenja in da bi vsaka nadaljnja ukrepanja vodila k kršitvam in kazenskim odgovornosti v skladu s 6. členom Zakona o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/2007,102/2007, 40/2012 – ZUJF in 17/2014).

Tudi po mnenju računskega sodišča občina ni dolžna sanirati privatnih zemljišč in objektov, lahko pa pomaga pri pridobitvi določene dokumentacije, geoloških mnenj ter pridobitvi druge materialne pomoči za sanacijo, seveda pod pogoji, ki jih določa omenjeni Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Mestna občina je v nadaljevanju g. Gričarju pomagala tudi pri iskanju rešitve za legalno postavitev nove hiše na njegovem zemljišču. Proučena je bila možnost spremembe namenske rabe po veljavnih prostorskih aktih občine iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče, kakor tudi ustreznost zemljišča za pozidavo glede na njegove geološko geomehanske lastnosti. Ugotovljeno je bilo, da je g. Gričar lastnik zemljišč, ki se v celoti nahajajo na plazovitem območju, zato gradnja hiše na njih ni možna. Zato se je družina Gričar odločila za nakup nove parcele za gradnjo hiše v Gornjem Kronovem. Vlogo za pomoč družini Gričar in oprostitev plačila komunalnega prispevka je na Mestno občino Novo mesto naslovila že Krajevna skupnost Otočec, kot tudi Območno združenje RKS Novo mesto.

V odgovorih na navedena dopisa je občina sporočila, kaj je že storila za pomoč družini Gričar in da bo v nadaljevanju lahko pomagala tako, da bo zaprosila državo oziroma Upravno enoto Novo mesto za prednostno obravnavo pri izdaji gradbenega dovoljenja, kar velja tudi za čimprejšnjo izdajo soglasij s strani pristojnih soglasodajavcev na izdelano projektno dokumentacijo.

Pojasnjeno pa je bilo tudi, da je vsak investitor pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja po veljavni zakonodaji in Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list Republike Slovenije, št. 62/2010, 76/2013 in 112/2013, Dolenjski Uradni list, št. 2, z dne 27.3.2015) dolžan plačati tudi komunalni prispevek. Oprostitev komunalnega prispevka za stanovanjske objekte po zakonodaji in navedenem Odloku ni možna. Možno pa je obročno plačilo v največ dvanajstih zaporednih mesečnih obrokih, če je komunalni prispevek višji od 5.000 EUR in pod pogojem, da se plačilo zavaruje pri zavarovalnici.

Zakonodaja ne predpisuje možnosti oprostitev plačila komunalnega prispevka v primeru naravnih nesreč, zato občina pobudi občinskih svetnic in svetnika za pomoč družini Gričar pri plačilu komunalnega prispevka v okviru zakonskih možnosti  ne more ugoditi.

Višina komunalnega prispevka se glede na zakonodajo tudi ne more prilagajati osebni situaciji investitorja, saj je pri izračunu potrebno upoštevati določila Odloka, zakonsko prepisano enačbo za izračun komunalnega prispevka in podatke iz predložene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Pripravila:

Darja PLANTAN

PODSEKRETARKA  ZA KOMUNALNI PRISPEVEK
IN NADOMESTILO

 

 

Po pooblastilu župana št.

100-14/2009 z dne 12.10.2015: 
Stanislava BJELAJAC,                                                                            dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

PODSEKRETARKA                                                            
ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE                                                             DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam