vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 487 Položaj skupnosti v vasi Srebrniče


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

 

Člani občinskega sveta smo bili seznanjeni s pismom krajanov vasi Srebrniče. V njem izražajo zahtevo za ureditev pločnika do Novega mesta. Z njim bi bilo naselje na varen način povezano z mestom. V zvezi s tem postavljam  naslednja vprašanja:

-           Ali in kdaj se bo uredil pločnik med vasjo Srebrniče in mestnim pokopališčem?

Krajani so opozorili tudi na vprašljivo izvedbo projekta. Pravijo, da s projektom sploh niso bili seznanjeni na ustrezen način. Trdijo, da se vodi polagajo po trasah, ki so nove in ne gredo po obstoječih trasah in da jim bodo s tem nastali morebitni novi stroški in da bodo potrebna nova izkopavanja za priklop na ta vodovod. V zvezi s tem me zanima:

-           Ali drži, da krajani niso bili na ustrezen način seznanjeni z izvedbo projekta? Če to ne drži, vas prosim, da pojasnite, na kakšen način so bili krajani vključeni v načrtovanje projekta.

-           Krajani opozarjajo na vprašljivo izvedbo projekta (trasa naj bi bila zastavljena tako, da bodo potrebni novi priključki do objektov, in s tem povezani stroški). Prosim za pojasnilo, ali to drži, zakaj je do tega prišlo, če je res prišlo.

Krajani so opozorili na spornost gradnjo kolesarske steze z javno razsvetljavo. Sam menim, da so koristi projekta izgradnje vsekakor večje kot morebitne negativne plati. Kljub temu sprašujem naslednje:

-           Ali je občina seznanjena s kakršnim koli varnostno problematiko, ki prizadeva krajane Srebrnič?

Krajani so v svojem pismu zahtevali sestanek s predstavniki občine in napovedali državljansko nepokorščino. Zanima me, kakšen je (oziroma bo) odziv občine. Prosim tudi, da v odgovoru na svetniško vprašanje pojasnite, kakšni so bili sklepi morebitnega sestanka, v kolikor bo do njega prišlo.

Odgovor

Odgovor na svetniško vprašanje je priložen v priponki kot dopis vaščanom, ki smo ga na Mestni občini Novo mesto pripravili na podlagi prejetega odprtega pisma.

Odziv MONM_Srebrniče.pdf

 

Pripravil:

Urban Kramar,

vodja kabineta župana                                                                                                        

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam