vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0002/2022 - 488 Prehodi za pešce ob kandijskem križišču


Datum: 10. 03. 2022
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Že več občanov se je pritožilo, da so bi udeleženi ali pa so bili priče nevarnim situacijam na prehodu za pešce proti Grmu, ob Kandijskem mostu. Predlagam, da občina preveri varnost tega prehoda, da se preveri morebitne prometne nezgode (verjetno je kak podatek na policiji) in da se sprejme ukrepe za umiritev prometa na tem mestu. Predlagam, da se preveri varnost pešcev tudi na celotnem tem mikro območju  (ser pravi tudi ob »krožišču« pri davčni upravi).

Odgovor

1. V zvezi s podanim vprašanjem smo pozvali Policijsko postajo Novo mesto za posredovanje podatkov o stanju prometne varnosti na obeh obravnavanih prehodih za pešce na regionalni cesti R2-419/1203, Soteska – Novo mesto, v km 13,696 in km 13,797 za obdobje po spremembi prometne ureditve z izvedbo montažnega krožnega križišča.

 

Prejeli smo odgovor, da so preverili podatke o zabeleženih prometnih nesrečah za obdobje, v katerem velja spremenjena ureditev na Kandijski cesti na območju križišča s Kandijskim mostom in Trdinovo ulico ter križišča z Jakčevo ulico in parkiriščem, in ugotovili, da na dveh prehodih za pešce ni bilo obravnavanih prometnih nesreč z udeležbo pešca. To posledično pomeni, da ni bilo zaznanih kršitev s strani pešca in s strani voznikov do pešcev.

 

2. Opravili smo tudi preveritev na izpostavi Direkcije republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju: DRSI) v Novem mestu, kjer sporočajo, da nimajo podatkov o nastanku prometnih nesreč na obravnavanem območju, niti niso prejeli pripomb glede ureditve ali opozoril o prometno varnostnih pomanjkljivostih.

 

K posredovanju informacij o identificiranih primerih morebitnih prometnih nesreč ali opravljenih presojah stanja prometne varnosti smo pozvali tudi DRSI v Ljubljani, od koder smo prejeli obvestilo, da nimajo podatkov o nastanku prometnih nesreč ali o naročilu presoje prometne varnosti na območju obeh prehodov za pešce.

 

3. Zaprosilo za izvedbo presoje prometne varnosti pri Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa bomo podali v okviru naslednjega javnega poziva.

 

Jure Duh
Višji svetovalec za promet


 

Brigita Železnik, inšpektorica višja svetnica
Vodja organa-direktor skupne uprave

 

 

 

 

Nazaj na seznam