vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0005/2022 - 512 Seznam realiziranih/nerealiziranih projektov v Strategiji za turizem iz leta 2015


Datum: 07. 07. 2022
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Vprašanje glede Strategije za turizem glede realiziranih projektov; pogrešanje koliko je teh projektov realiziranih v dokumentu; koliko projektov je bilo realiziranih iz prejšnje strategije; pobuda, da se tabelarično dobi seznam realiziranih oz. nerealiziranih projektov iz strategije za turizem iz leta 2015,

Odgovor

Prilagamo tabelarični pregled realizacije projektov iz Strategije razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto 2020 iz leta 2015.

 

Pripravila:

Mag. Nataša Jakopin,

podsekretarka

                                                                                                          Mag. Gregor MACEDONI,

Urban Kramar,                                                                                               župan

vodja Kabineta župana

 

2022 10 06 Pregled realizacije ukrepov Strategije razvoja turizma MONM 2020.docx

Nazaj na seznam