vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0005/2022 - 513 Pobuda za preučitev situacije položaja starejših, ki živijo doma in potrebujejo pomoč storitev na domu


Datum: 07. 07. 2022
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Položaj starejših, ki živijo doma in potrebujejo pomoč storitev na domu; to je sicer storitev, ki jo Dom starejših občanov nudi; gre za pomoč pri osnovnih potrebah za tiste starejše, ki so v zelo težkem položaju pa tudi za zelo bolne ljudi, ki potrebujejo pomoč pri teh osnovnih potrebah od umivanja in oblačenja naprej; po njegovih podatkih naj bi bilo 30 do 40 ljudi na čakalnem seznamu, kar pomeni, da nekateri čakajo že od lanskega leta; ve, da to ni neposredna pristojnost občine in da občina sofinancira to storitev; problem je v sistemu javnih uslužbencev oz. plač v javnem sektorju ker ljudje odhajajo ven od tega poklica torej ljudi, ki skrbijo za oskrbo starejših; pobuda, da občina preuči ali obstaja način kako tako situacijo olajšati; kaj lahko storimo morda sami oz. kaj lahko dodatno storimo sami; to je sistemski problem na ravni države.

Odgovor

Dom starejših občanov Novo mesto nas je že pred časom seznanil s problematiko izvajanja storitev pomoči na domu in socialnega servisa. Srečujejo se z izredno kadrovsko problematiko pomanjkanja delavcev, ki je že povzročila uvedbo čakalnih vrst v vseh občinah, ki jih oskrbujejo. V čakalni vrsti čakajo bodoči uporabniki, manjše število ur pomoči pa nudijo tudi tistim, ki pomoč že imajo, pa bi jo želeli v večjem obsegu. Z veliko težavo pridobijo kadre za opravljanje tovrstnega dela, saj gre za delo v neugodnem delovnem času, s težjo fizično obremenitvijo in z minimalno plačo. Gospodarska rast je vplivala na večjo možnost zaposlovanja, zato se ljudje odločajo za delovna mesta, ki so bolje plačana in kjer so tudi pogoji dela lažji. Po sprejetju zakona o osebni asistenci pa prihaja še do dodatnega odliva socialnih oskrbovalcev na delovno mesto osebnega asistenta invalidov, saj ima ta za enako delo za dva plačna razreda višjo plačo. Zakonodaja od socialnih oskrbovalcev zahteva tudi višjo izobrazbo. Opisane težave je nujno začeti urejati sistemsko. To je še posebej pomembno ob dejstvu, da si kot družba prizadevamo za spodbujanje skupnostne oskrbe oziroma oskrbe na domu in ne samo v institucijah. Delna rešitev težav, s katerimi se soočajo izvajalci pomoči na domu in bi pripomogla vsaj k omejevanju odhodov zaposlenih, je lahko dvig plačnih razredov za socialne oskrbovalce. Nujen je tudi razmislek o načinu pridobivanju kad­ra na nacionalni ravni v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje RS, lokalnimi skupnostmi in izvajalci pomoči na domu, ki opisano problematiko najbolje poznajo. Ker gre za izredno pomembno vsebino, smo na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že naslovili dopis, odziv pa še pričakujemo. Možne rešitve bomo opredelili tudi v strategiji za starejše.

 

Pripravila:

Meta Retar Kramar, mag.                                            dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za družbene dejavnosti                           v. d. direktorice                                                                                                                  

Nazaj na seznam