vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Postavitev igral za starejše v KS Drska


Datum: 23. 05. 2016
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Pobuda, da se po vzoru postavljenih igral na Loki, le-ta postavijo tudi na otroškem igrišču nasproti objekta Rdečega Križa v KS Drska, in sicer 2 do 3 igrala.

Pobuda, da se z rebalansom proračuna zagotovijo potrebna finančna sredstva.

 

Odgovor

Pobuda, da se po vzoru postavljenih igral na Loki, le-ta postavijo tudi na otroškem igrišču nasproti objekta Rdečega križa v KS Drska, in sicer 2 do 3 igrala. Pobuda, da se z rebalansom zagotovijo potrebna finančna sredstva.

Na proračunski postavki Investicijsko vzdrževanje otroških igrišč je Mestna občina Novo mesto del sredstev namenila za izgradnjo novih otroških igrišč v krajevnih skupnostih, kjer igrišč do sedaj niso imeli. Sredstva so bila dodeljena preko javnega poziva, prijavitelji so krajevne skupnosti. Manjši del sredstev je namenjen za investicijsko vzdrževanje opreme na otroških igriščih. Fitnes naprave za odrasle so nameščene na Loki, poleg tega je postavljena nova fitnes naprava za odrasle na Portovalu, ob nogometnem igrišču z umetno travo, ki jo zaradi bližine lahko uporabljajo tudi krajani KS Drska. Namestitev novih fitnes naprav za odrasle v letu 2016 ni predvidena.

 

Pripravila:                                                        

Ivica Menger,

višja svetovalka

                                                                                               Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,                            

                                                                                              direktorica Občinske uprave                            

Nazaj na seznam