vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 160 Sedanja volilna zakonodaja ne zagotavlja pravega vpliva volivcev


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Predlog županu, da poskuša preko združenj slovenskih občin doseči, da sedanja volilna zakonodaja za izvolitev v DZ diskriminira kandidate v naši občini v tem, da volilni glas zaradi prevelikih  volilnih  okrajev na območju naše občine v primerjavi z volilnimi okraji v Zasavju, ki spadajo v šesto volilno enoto  nima niti približno enake volilne teže – temveč bistveno manjšo.

Predlog tudi, da se tak poziv pripravi tudi v imenu MO Novo mesto, lahko tudi občinskega sveta. V ta namen se naj do naslednje seje pripravi ustrezno besedilo predloga sklepa, stališča.

Utemeljitev:

Demokratična stranka upokojencev Slovenije Mestni odbor Novo mesto pred tedni pripravil okroglo mizo, na kateri je tekla beseda o realizaciji odločbe Ustavnega sodišča iz lanskega leta. Ustavno sodišče je  ugotovilo, da območja volilnih okrajev ne ustrezajo več nobenemu merilu iz 20.člena Zakona o volitvah v Državni zbor, to je enako število prebivalcev, geografska zaokroženost, največja mogoča integriteta občine. Zato je ugotovilo, da je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslance v Državni zbor, ki določa območja volilnih okrajev, v takšnem neskladju z 20. členom Zakona o volitvah, da so kršena načela pravne države iz 2. člena Ustave. Protiustavnost mora Državni zbor odpraviti v roku dveh let. Pri predsedniku države tečejo posvetovanja med predstavniki strank in tudi stroke. Čas pa se izteka.

Mestni odbor je povabil na okroglo mizo prof. dr. Mirana Mihelčiča in  prof. dr. Marjan Ravbarja.  Prvi že vrsto let proučuje volilne sisteme in je sodeloval v skupini pri Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki je pripravila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor tako, da bi bil vpliv volivcev na izvolitev kar največji. Predlog zakona je bil sicer vložen, vendar že na pristojnem delovnem telesu ni dobil potrebne večine. Letos je ponovno opozoril na pripravljen predlog in ga posredoval predsedniku države in strankam, zaenkrat še brez odziva. Po prepričanju dr. Mihelčiča bi morali imeti državljani

a)         Dejansko, ne le navidezno, možnost kandidirati tudi izven strankarskih list in biti izvoljeni v DZ,

b)         Kakovosten pregled nad ponujeno izbiro kandidatov,

c)         Možnost nevezane večstranske in kvalificirane zožene izbire med kandidati (dva kroga glasovanja),

d)         Večji vpliv pri glasovanju, kar bi dosegli z dvema glasovoma,

e)         Možnost učinkovitega nadzora nad poslanci,

kar bi bilo lahko doseženo s sprejemom neuspešno vloženega predloga, ki ga je z več kot 5.000 podpisi vložil ZDUS.

Tudi prof. dr. Marjan Ravbar se že desetletja ukvarja s temi vsebinami. Kot strokovnjak je bil na začetku priprav za realizacijo odločbe Ustavnega sodišča s strani Predsednika države zaprošen za sodelovanje. Izrazil je pripravljenost za sodelovanje, vendar do realizacije na žalost ni prišlo. Proučil je predlog volilnih okrajev, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo in pri tem naletel na kar nekaj resnih pomislekov pri Volilni enoti Litija, Zagorje, Trebnje in ne nazadnje Novo mesto. Iz njegovega izvajanja je vela skrb, da se tudi to pot politika ne namerava sanirati stanja v smeri kot ga pričakuje Ustavno sodišče.

Prisotni so se v razpravi strinjali, da je realizacija odločbe Ustavnega sodišča nujna. Nujna je tudi zaradi interesov volivcev iz naše občine. Gre za občino, ki v državno blagajno prispeva že desetletja nekajkrat več kot iz nje dobi, njeni občani kot volivci pa nimajo na državnozborskih volitvah niti približno enakopravnega položaja. Še naprej bo ostajala brez poslanca, čeprav bo imela lahko dobre kandidate. Primerjalne študije z ureditvami volilnih sistemov z državami EU nam kažejo dobre in uresničljive rešitve. Morda bo katero od teh parlament sprejel, če bo takih pozivov več, tudi iz naše občine.

priloga 5.pdf

 

Odgovor

Župan Mestne občine Novo mesto (MONM) mag. Gregor Macedoni je tako v javnih nastopih kot tudi na srečanjih v okviru združenj slovenskih občin in drugih relevantnih institucij večkrat izpostavil problematiko neenakopravnega položaja volivcev iz MONM, ki je posledica neustrezno določenih območij volilnih okrajev. MONM aktivno spremlja trenutna dogajanja v zvezi s spremembo volilne zakonodaje in se bo – v kolikor bo ocenila, da je to potrebno - bodisi preko ZMOS-a bodisi samostojno odzvala na konkreten predlog spremembe, ko bo ta javno predstavljen. Ocenjujemo, da v fazi, ko na podlagi odločbe Ustavnega sodišča o tej izredno kompleksni pravni materiji še potekajo tako strokovne razprave ustavnih pravnikov kot tudi politična pogajanja vodstev parlamentarnih strank pri predsedniku republike, pobuda MONM ne bi imela pravega učinka.

 

 

Pripravila:

Mag. Nataša Jakopin,

višja svetovalka

                                                                                                          Mag. Gregor MACEDONI,

Meta Retar,                                                                                                        župan

vodja Kabineta župana

Nazaj na seznam