vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019–221 Potreba po urgentnem reševanju stanovanj za najbolj ranljive skupine (brezdomce, ljudi ki živijo brez elektrike in vode in podobno) – pobuda za ustanovitev zavetišča za take osebe oz. ustanovitev ustreznih bivalnih enot za take osebe najk


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Prosim odgovor na naslednja vprašanja:

1. Kdaj in kako namerava naša občina reševati to problematiko ?

2. Na koga v Občinski upravi se lahko obračajo ti občani?

3. Pobuda, da se o tej problematiki pripravi poročilo za Občinski svet.           

priloga 11.pdf                                

Odgovor

Na Mestni občini Novo mesto se zavedamo, da brezdomne osebe potrebujejo zavetišče, kot ga imajo v vseh drugih večjih mestih po Sloveniji.

V ta namen smo v proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2020 in 2021 na proračunski postavki 08109026 Zavetišče za brezdomce zagotovili sredstva v višini 15.000,00 EUR, in sicer za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije ter za nakup kontejnerjev in ureditev infrastrukture. V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, v letu 2021 pa ureditev infrastrukture in postavitev zavetišča.  

Občani se lahko za vprašanja v zvezi z reševanjem posameznih primerov obrnejo na Center za socialno delo, Karitas, Rdeči križ ali podsekretarko za zdravstvo in socialno varstvo na Mestni občini Novo mesto, mag. Matejo Jerič.

Pripravila:

Mag. Mateja Jerič,

podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo

 

                                                                     

dr. Jana Bolta Saje                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                        direktorica

 

Nazaj na seznam