vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019–222 Posredovanje celovite informacije občanom o stanju avtobusne mreže oz. avtobusnega prometa v MO Novo mesto in Poročila o onesnaženosti zraka v Novem mestu – pobuda OU za pripravo informacij, vključno z ukrepi za izboljšanje stanja z roki


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Če so občani kvalitetno informirani o dogajanjih v občini, lahko bolje razumejo razloge dejanj in jih običajno tudi sami podpirajo.

V zadnjem času je več občanov zaprosilo za informacije, zakaj niso vozni redi bolj prilagojeni potrebam občanov, predlagajo pa tudi nove linije. Imajo tudi pripombo, da so vozni redi napisani z veliko premajhnimi črkami oz. številkami.

Znano mi je, da naj bi v zadnjih letih stalno potekale aktivnosti, kako ta promet  na eni strani racionalizirati, na drugi pa ga čim bolj približati potrebam občanom.

Enako obstaja velik interes za takojšnjo poročilo, kje  so razlogi, da se kakovost zraka zmanjšuje do nivoja, ko je to že zelo zaskrbljujoče in verjetno ogroža zdravje.

priloga 12.pdf

Odgovor

Informacije o posameznih voznih redih so nameščene na avtobusnih postajališčih. Na vseh postajališčih ni možno objaviti večjih voznih redov zaradi velikosti vitrin, ki so postavljene. Nekatere večje vitrine so zaradi števila linij, ki prehajajo preko postajališča zasedene z večjim številom voznih redov, kar nam posledično onemogoča, da so le ti natisnjeni z večjimi črkami in številkami. Vsi vozni redi pa so objavljeni tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto in koncesionarja izvajanja mestnega potniškega prometa podjetja Arriva.

 

Odgovor v zvezi s Poročilom o onesnaženosti zraka v Novem mestu je podan v odgovoru na pisno in ustna pobudo svetnice Maje Žunič Fabjančič z 11. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, z dne 6.2. 2020, št. 9001-11/2019 -206.

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam