vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–259 Določitev prioritet na področju vzdrževanja in vlaganj na področju javne razsvetljave in občinskih cest (preplastitev in drugi ukrepi) v KS MO Novo mesto ter posredovanje teh prioritet vsem KS


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda, da se na podlagi večkrat posredovanih predlogov prioritet na podlagi zaprosila občinske uprave, pripravljenih na posebnih obrazcih za posamezne krajevno skupnost na področju vzdrževanja in vlaganj na področju javne razsvetljave in občinskih cest v KS MO Novo mesto ter posredovanje teh prioritet vsem KS.

Utemeljitev: Predlog prioritet smo pripravili v sodelovanju s sokrajani. Tedaj smo te skladno s pravili korektnega obnašanja obvestili, da bodo dobili povratno informacijo. Prepričan sem, da je za dobro delo organov KS  potrebno odreagirati na potrebe KS celovito. S primerjavami tudi lahko tudi ugotovimo smiselnost sprejetih prioritet. Zato prosimo, da se to opravi v najkrajšem možnem času.

Odgovor

Parametri za določanje prioritet posameznih projektov so določeni. Vsako leto naredimo razvrstitev po projektih, kjer pa imajo prednost tisti, ki se realizirajo po sistemu sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti. Za krajevno skupnost Majde Šilc so to v letošnjem letu izvedba CR na Majstrovi ulici in delu ulice Marjana Kozine. Za projekte sofinanciranja projektov krajevnih skupnosti se pripravljajo detajlni popisi za vse prijavljene projekte. Zaradi ocenjene vrednosti vseh investicij je potrebno izbrati izvajalca preko Portala javnih naročil – eNaročanje. Objava naročila bo izvedena v mesecu juliju.

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam