vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–260 Virus SARS-CoV-2 (COVID-19 ) in občina - njene priložnosti in izzivi


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Na podlagi ugotovitev, da so že nastale negativne posledice na vseh področjih življenja in dela v naši občini in širše  zaradi  prvega vala Sars-CoV-2 (Covid-19) in da smo pred nevarnostjo pojava drugega vala v jeseni ali kasneje pobuda k ponovni preučitvi vseh strateških dokumentov občine (Strategija razvoja MO NM do leta 2030, področne strategije, proračuna in ostali razvojni dokumenti), s ciljem njihove prilagoditve na morebitne negativne posledice oz. prilagoditev našega razvoja in drugih ukrepov novim pričakovanim razmeram. Do vsebin v nadaljevanju oz. obrazložitvi se naj opredeli tudi v najavljeni pripravi poročila za obravnavo na občinskem svetu o izvajanju ukrepov v času pandemije, posebej pa v planu aktivnosti z nosilci in roki na podlagi takega poročila. V tej pobudi se posebej omejujem na problematiko, vezano s starejšimi kot najbolj občutljivo skupino naših občanov.

Proučitev pa je sicer potrebna tudi na drugih področjih, še na gospodarskem, na katerem je naša občina  zaradi pretežnega  dela velikih gospodarskih družb v strukturi vsega našega gospodarstva. Izstopamo tud na področju trgovine. 

Predlagam, da se to stori s takojšnjo proučitvijo strateških dokumentov občine (Strategija razvoja MO NM do leta 2030, področne strategije, proračuna in ostali razvojni dokumenti), vzporedno pa s pripravo kratkoročnih ukrepov na nekaterih področjih, kjer z reševanjem ni možno čakati še leta oz. dlje časa.

priloga 17.pdf

Odgovor

Epidemija sodi v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami med dogodke, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. Ker gre za nevarnost, ki je bila razglašena na celotnem teritoriju RS, morajo biti tudi vsi ukrepi poenoteni. Za sprejemanje in koordiniranje ukrepov v času epidemije je zato pristojna Vlada in Civilna zaščita RS.

 

Ker epidemija ni samo medicinski problem, temveč je prizadela tudi ostala področja javnega in gospodarskega življenja, je Vlada za omilitev posledic epidemije sprejela tri pakete ukrepov. S prvim in drugim je poskrbela najprej za delavce in delodajalce, za ranljive skupine in upokojence. Tretji paket pa je namenjen gospodarstvu.

 

V skladu s svojimi pristojnostmi je Mestna občina Novo mesto že v času epidemije aktivirala vse potrebne javne službe in nevladne organizacije predvsem za pomoč prebivalstvu (ranljivim skupinam in otrokom). Za omilitev posledic v gospodarstvu pa je župan sprejel Odredbo o brezplačni uporabi parkirnih površin ter Odredbo o oprostitvi najemnin za poslovne prostore in zemljišča v lasti občine.

 

Strategija razvoja MONM do leta 2030, kot dolgoročni dokument upošteva potrebe celotnega prebivalstva.

Menimo, da zaradi dogodkov, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti ni smotrno spreminjati strateških dokumentov. Za tovrstne dogodke morajo biti na voljo takojšnji in učinkoviti ukrepi, ki so prilagodljivi trenutni situaciji (proračunska rezerva in rezervacija, rebalans proračuna, ažuriran akcijski načrt CZ, vzdrževanje visokega nivoja pripravljenosti nevladnih organizacij in javnih služb).

 

Letošnja situacija nas je še bolj prepričala, da moramo slediti cilju postati odporno mesto po definiciji OECD, kar pomeni, da moramo skladno z našo strategijo poskrbeti za varno in zdravo življenjsko okolje.

 

 

                                                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                         direktorica

 

Nazaj na seznam