vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-12/2020–283 Odgovor na svetniško vprašanje št. 9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu – zahteva za dopolnitev odgovora


Datum: 01. 10. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Ker v vašem odgovoru niste v ničemer odgovorili na moje vprašanje, zahtevam, da odgovorite na vsa vprašanja iz mojega vprašanja – povezava na gradnja oskrbovanih stanovanj.pdf

Po potrebi me lahko pokličete na razgovor za dodatna pojasnila. Izražam spoštljivo pričakovanje, da na svetniška  vprašanja odgovarjate na bistveno višjem nivoju odgovornega tovrstnega komuniciranja.

Odgovor

Odgovor:

Občinska uprava MONM je že izvedla razgovore in usklajevanja z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. (v nadaljevanju: NSPIZ), ki je lastnik stanovanj v blokih na Šegovi ulici 7, 9 in 11. Na podlagi teh večkratnih usklajevanj in iskanj rešitev za gradnjo oskrbovanih stanovanj je NSPIZ že pristopil k iskanju najprimernejše rešitve za gradnjo bloka z oskrbovanimi stanovanji z razpisom internega urbanistično arhitekturnega natečaja, ki je še v teku. Predmet izdelave urbanistično arhitekturne rešitve in projektne dokumentacije je gradnja Oskrbovanih stanovanj na Šegovi ulici v Novem mestu s podzemno garažo in parkirišči v parterju.

 

 Predvidena lokacija novega bloka

 

Poleg razgovorov z NSPIS so bili izvedeni razgovori in aktivnosti za pospešitev gradnje stanovanjskih blokov z oskrbovanimi stanovanji tudi s Stanovanjskim skladom RS, ki ima oskrbovana stanovanja namen graditi v soseski Brod – Drage. Aktivnosti tečejo predvsem v smeri zagotavljanja ustrezne komunalne opreme za novo stanovanjsko sosesko in za gradnjo več stanovanjskih objektov, v katerih bodo tudi oskrbovana stanovanja.

 

Občinska uprava si ob podpori župana prizadeva za zagotavljanje prilagojenih stanovanj za starejšo populacijo tudi v dialogu z drugimi investitorji gradnje večstanovanjskih stavb.  

 

Stanovanjska strategija oziroma program po stanovanjskem zakonu, bo oblikovana po podobni časovnici,  kot se trenutno novelirajo ostali strateški dokumenti MONM – rok za njeno pripravo je 9 mesecev, torej naj bi bila sprejeta najkasneje jeseni 2021. V letošnjem letu (oz. v kratkem) bo formirana skupina za pripravo stanovanjske strategije, ki bo pričela s konkretnim delom. V začetku naslednjega leta pričakujemo, da bodo v proces vključeni tudi deležniki in strokovna javnost iz tega področja. V strategiji bo gotovo posebej obravnavano vprašanje oskrbovanih stanovanj, seveda na podlagi analiz potreb ter preučitve možnih načinov in virov financiranja oziroma ukrepov, ki jih lahko MONM sprejme za izpolnjevanje ciljev na tem področju.

 

 

Pripravili:

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

Peter Geršič

Strokovni sodelavec

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

 

Nazaj na seznam