vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 309 Onesnaženost zraka v mestu Novo mesto


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Prenaša kar veliko zaskrbljenost nad podatki v avtomatski merilni postaji o onesnaženosti zraka v njihovi KS Majde Šilc; podatki kažejo, da je onesnaženost zraka v mestu NM problematično in pobuda, da se pripravi poročilo oz. kakovostna informacija in še enkrat preuči kaj bi se dalo storiti, da se stanje izboljša; po podatkih spadamo med najbolj onesnažena mesta v Sloveniji.

Odgovor

Odgovor:

Na področju varstva zraka je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) zadolžena, da spremlja stanje kakovosti zunanjega zraka in zbira podatke o emisijah v zrak. ARSO v Novem mestu izvaja stalne meritve kakovosti zraka na meteorološkem merilnem mestu na Žibertovem hribu. Mestna občina Novo mesto je ARSO večkrat pozvala k razširitvi števila merilnih mest, kar bi omogočilo boljši vpogled v lokalno onesnaženje zraka. ARSO je zato v času od 11. januarja do 10. aprila 2019 izvajal okrepljene meritve kakovosti zraka na petnajstih različnih merilnih mestih, na katerih so se izvajale različne meritve. Na šestih merilnih mestih so se izvajale meritve onesnaženosti zraka z delci PM10.

 

V zadevi št. 9001-11/2019-206 Seznanitev[1] Občinskega sveta s kakovostjo zraka v Novem mestu smo vas že seznanili  da je ARSO javno objavil končno poročilo »Okrepljene meritve kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto v letu 2019[2]«. V času meritev je bilo zabeleženih 20 dni, ko je bila na različnih merilnih mestih presežena mejna dnevna vrednost onesnaženja s PM10 delci (- 50 µg/m3). Dnevi s preseganjem mejne vrednosti so bili zabeleženi v januarju in februarju, medtem, ko v marcu in aprilu preseganj ni bilo. Zbrani podatki kemijske analize virov PM10 delcev v letu 2019 kažejo, da so največji vir onesnaženja v Novem mestu sekundarni izpusti. To so delci, ki nastanejo s kemijskimi reakcijami iz primarnih onesnaževal (žveplov dioksid in amonijak), večina niso posledica lokalnih virov, temveč transporta na daljše razdalje (t.i. »long range transport«), ki predstavlja približno 40 odstotkov onesnaženja. Pomembni viri onesnaženja so tudi izpusti iz cestnega prometa in izpusti iz malih kurilnih naprav na biomaso – v približno enakem deležu, vsak vir v približno 20 odstotkih. ARSO je glede na dostopne podatke zaključil, da zaenkrat o bistvenih spremembah onesnaženosti v razponu različnih let še ne moremo govoriti. Nihanja oz. število dni preseganja mejnih vrednosti trenutno pripisujemo predvsem meteoroloških dejavnikom (veter in padavine), za boljšo kakovost zraka v našem okolju, pa bo potrebnega še nekaj truda, saj se še vedno ne moremo šteti med občine z dobro kakovostjo zraka. Leto 2020 bo tako pokazalo ali dosedanji ukrepi prinašajo otipljive rezultate.

 

Po seznanitvi občinskega sveta je ARSO na spletni povezavi objavil tudi podatke za leto 2020. Podatki še niso dokončno potrjeni, kažejo pa, da v Novem mestu že drugo leto zapored pada št. dni s preseženo 24-urna mejna koncentracija PM10 za varovanje ljudi 50 µg/m3. Ta je lahko presežena največ 35 krat v koledarskem letu, V Novem mestu je bila v letu 2020 presežena 13 x. Pri navedenih podatkih še ni ocene, koliko je na te podatke vlivala pandemija Covid-19, saj so po celotni Evropi v prvih mesecih leta zabeležili upad industrijske aktivnosti ter prometa in s tem zmanjšanje onesnaženosti zraka (s poudarkom predvsem na Severni Italiji).

Tabela[1]: Število preseganj dnevne mejne koncentracije PM10 v letu 2020

 

[1] Tabela in podatki so dostopni na povezavi: https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/preseganja_pm10.html

merilno mesto

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

skupno

Celje

17

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

 

21

Celje Mariborska

22

1

2

0

0

0

0

0

0

0

4

 

29

Hrastnik

7

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

9

Iskrba

0

0

2

0

0

--

--

--

0

0

0

 

2

Koper

5

5

3

0

0

0

0

0

0

0

3

 

16

Kranj

5

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

7

LJ Celovška*

16

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

19

Ljubljana Bežigrad

15

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

18

Ljubljana BF

10

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

12

MB center

15

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

17

MB Vrbanski plato

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

5

MS Cankarjeva

17

1

2

0

0

0

0

0

0

0

1

 

21

Murska Sobota

11

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

13

Nova Gorica Grčna

5

6

3

0

0

0

0

0

0

0

1

 

15

Nova Gorica Vojkova

6

7

3

0

0

0

0

0

0

0

1

 

17

Novo mesto

10

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

 

13

Ptuj

12

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

 

16

Trbovlje

14

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2

 

19

Velenje

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2

Zagorje

17

0

3

0

0

0

0

0

0

0

4

 

24

Žerjav

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

 

7

 

Seznanili smo vas tudi, da smo dne 19. maja 2020 s strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli obvestilo o prenehanju uvrščanja Mestne občine Novo mesto med območja s slabo kakovostjo zraka, kjer ugotavljajo, da smo v letu 2019 na referenčnem merilnem mestu Žibertov hrib zabeležili le 10 preseganj dnevnih mejnih vrednosti PM10 delcev. Na obvestilo smo se odzvali pisno. Ministrstvo smo opozorili, da se upravljanje s kakovostjo zraka prične z jasnim sistemom in metodologijo merjenja kakovosti zraka. Okrepljene meritve kakovosti zraka, ki jih je ARSO izvedel od januarja do aprila 2019 so bile v tem smislu šele prvi korak. Od ARSO tako pričakujemo, da bo okrepil svoje meritve v Mestne občini Novo mesto z vsaj eno dodatno referenčno postajo za merjenje kakovosti zraka, ki bo boljše odražala kakovost zraka za celotno urbano področje Novega mesta. Primerjave med meritvami postaj iz leta 2019 namreč pokažejo, da bi z upoštevanjem meritev ostalih postaj, ki so bile vključene v okrepljene meritve 2019 zabeležili 20 dni s preseganjem mejnih vrednosti PM10, če upoštevamo samo postajo Žibertov hrib, pa omenjenih 10.

 

Ministrstvo smo še opozorili, da je nadaljevanje preučevanja kakovosti zraka pomembno tudi zaradi aktualne Covid-19 krize, kjer vrsta strokovnih virov navaja, da so raziskave v ZDA, Angliji, severni Italiji in na Kitajskem pokazale, da se mesta z višjimi stopnjami onesnaženosti zraka soočajo tudi z višjimi stopnjami smrti COVID-19. Torej je naša skrb za kakovost zraka tudi eden od temeljnih gradnikov odpornih mest, skladno z definicijo OECD, da so odporna mesta tista mesta, ki lahko absorbirajo, obnovijo in se pripravijo na prihodnje šoke (ekonomske, okoljske, socialne in institucionalne). Ugotavljamo, da je odpornost mest na bodoče dogodke, primerljive s Covid-19, v veliki meri odvisna od naše naravne imunosti, ki je neposredno povezana s kakovostjo življenjskega okolja.

 

Ministrstvo smo zato pozvali, da pri odločitvah o nadaljnjih aktivnostih varstva zraka ne upošteva zgolj podatkov enega merilnega mesta, ampak tudi podatke poročila »Okrepljene meritve kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto v letu 2019«, ki dokazujejo, da je problem kakovosti zraka v Novem mestu velik. Le deset evidentiranih preseganj na enem stalnem merilnem mestu v letu 2019  ob upoštevanju podatkov okrepljenih meritev ARSO v letu 2019 strokovno ni mogoče šteti za izkaz dobre kakovosti zraka. Prepričani smo, da je skrb za izboljšanje kakovosti zraka v občutljivem kotlinskem območju stalna in kontinuirana naloga, javnost in deležniki bodo vašo odločitev sprejeli in razumeli kot dokaz dobre kakovosti zraka.

 

Ne glede na opozorila Mestne občine Novo mesto je Vlada RS dne 05. 11. 2020 sprejela  Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št 160/20), s katerim je dne 01. 01. 2021 prenehal veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 49/17). Takšna odločitev Vlade ne pomeni, da zrak v Novem mestu ni onesnažen, pomeni pa, da stopnja onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti za PM10, ki jih določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18).

 

To je po večletnem preseganju mejnih vrednosti pozitivna informacija. Ne moremo pa biti zadovoljni z doseženim rezultatom, saj želimo onesnaženje zraka zmanjšati bistveno pod mejne vrednoti, ki jih določa državni predpis. Zato bomo dosledno nadaljevali z že začrtanimi aktivnostmi in projekti, ki bodo prispevali k zmanjšanju onesnaženja iz lokalnih virov, predvsem iz prometa (projekti trajnostne mobilnosti in CPS) in nepravilnega kurjenja biomase (prenova obstoječega stavbnega fonda, TUS).

 

 

Pripravila:

Izidor Jerala

podsekretar za prostorsko načrtovanje

 

Peter Geršič

Strokovni sodelavec VII/2-I - za razvoj in pametne skupnosti

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

[1] Celotna seznanitev je dostopna na povezavi: https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/pobude-in-vprasanja-svetnikov/2018122009531475/2020021714111430/

[2] Celotno poročilo ARSO »Okrepljene meritve kakovosti zraka v Mestni občini Novo mesto v letu 2019« je na voljo na naslednji povezavi:

https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Novo_mesto_poro%C4%8Dilo_2019.pdf

[3] Tabela in podatki so dostopni na povezavi: https://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/preseganja_pm10.html

Nazaj na seznam