vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-20/2020-327 Vprašanje ali se občina pripravlja na pridobitev evropskih sredstev oz. Ministrstva za obrambo na področju zaščite


Datum: 28. 01. 2021
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Iz medijev razbral, da Ministrstvo za obrambo pridobiva 120 mio EUR iz evropskih sredstev tudi za področje zaščite; vprašanje ali se je naša občina pripravila za pridobitev teh sredstev za te namene, ker kot pozna zadeve sta v LJ župan in minister podpisala za gradnjo velikega nacionalnega centra, ki bo imel dva podcentra v Sežani in Kočevju; verjetno so ta sredstva namenjena tudi za učni center za gasilstvo, ki naj bi bil v Žužemberku; verjetno v to spada tudi preselitev našega gasilsko reševalnega centra in še nekaterih drugih služb; govori se o lokaciji Brezovica ob avtocesti; vprašanje ali se pripravljamo, da bomo dobili pomemben del teh sredstev.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto si vrsto let prizadeva, da bi v občini vzpostavila skupni center, ki bi bil namenjen zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. V sklopu odgovornosti za preprečevanje in odpravljanje nevarnosti ter pravočasno ukrepanje ob nesrečah vseskozi iščemo možnosti in načrtujemo rešitve za širše zastavljen projekt.

V mesecu septembru preteklega leta je Minister za obrambo s predstavniki skupnosti oz. združenj občin podpisal Sporazum o skupnem sodelovanju in podpori projektu uvrščanja vsebin in pridobivanja sredstev za področje zaščite, reševanja in pomoči v dokumentih evropske kohezijske politika 2014 – 2020, programske dokumente večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027 in programe instrumenta za okrevanje – NextGeneration (NG EU), v katerem so podpisnice podprle vključevanje in izvedbo vsebin ZRP, med drugim tudi nadgradnjo obstoječe mreže regionalnih središč ZRP s pomočjo pridobivanja dodatnih virov sofinanciranja (npr. NG EU, Interreg,…), in sicer za vzpostavljanje infrastrukturnih, informacijsko-komunikacijskih ter kadrovskih pogojev za hrambo, vzdrževanje in uporabo opreme, vozil in sredstev, ki bodo s strani države razporejena v uporabo enotam na regijski in lokalni ravni.

Mestna občina Novo mesto za delovanje Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto (GRC NM), ki je v starih in dotrajanih prostorih ter občinsko civilno zaščito potrebuje nove prostore in ustrezna skladišča. Ker se je GRC NM v primerjavi z začetnim stanjem pred 46. leti okrepila tako kadrovsko, kakor tudi po številu vozil in količini zaščitne reševalne opreme, sedanje premajhne prostorske kapacitete že moteče vplivajo na izvajanje vseh nalog.

Zato smo predlagali postavitev centra ZRP na zemljišču v lasti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, znotraj vojašnice v Bršljinu.

Lokacija je po preveritvi tudi drugih možnih lokacij z vidika dostopnega časa za hitro in učinkovito nudenje pomoči ob nesrečah v mestu z okolico najbolj primerna.

Na predlagani lokaciji bi zagotovili tudi prostorske kapacitete za druge organe in enote sistema zaščite in reševanja, kar bo povečalo učinkovitost celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v regiji in širše.

 

Skupaj z Ministrstvom za obrambo smo pripravili pismo o nameri, s katerim se obe strani zavezujeta, da bosta kot soinvestitorici sodelovali pri izgradnji RCZRP Novo mesto ter da bosta za ta namen črpali evropska sredstva. Pismo bo predvidoma podpisana še v tem mesecu.

 

Z izvedbo načrtovane investicijo želimo zagotoviti kakovostne, celovite, dolgoročne in dolgotrajne boljše pogoje za izvajanje ukrepov požarne varnosti, zaščite in reševanja ter tako prispevati k večji varnosti prebivalcev in njihovega premoženja.

 

 

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

 

Nazaj na seznam