vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 357 Oskrbovana stanovanja – seznanitev s pogoji za določitev statusa oskrbovanega stanovanja, namere investitorjev, vključno z oceno dejanske izgradnje oskrbovanih stanovanj v prihodnjih petih letih


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Oskrbovana stanovanja – seznanitev s pogoji za določitev statusa oskrbovanega stanovanja, namere investitorjev, vključno z oceno dejanske izgradnje oskrbovanih stanovanj v prihodnjih petih letih

( varianta vsaj treh letih ) – priprava informacije in ločeno priprava informacije o stanju izdelave stanovanjske strategije  MO Novo mesto – pobuda županu

Spoštovani gospod župan,

v  cilju krepitve že zaznane zavesti pri vas, OU in tudi občinskih svetnikih o nujnosti izgradnje oskrbovanih stanovanj v naši občini, iz razprave o tej tematiki ugotavljam, da bi bilo prav, da se na kratko predstavijo pogoji za določitev opredelitve oskrbovanega stanovanja ( formalne in posodobljena priporočila…).

Znano je, da se bo letos začela gradnja prvih dvajset oskrbovanih stanovanj v investitorstvu SSPIZ na Šegovi ulici. V okviru informiranja javnosti o nameravanih gradnjah stanovanj v MO NM, so bile večkrat tudi navedene namere različnih investitorjev, da bodo gradili oskrbovana stanovanja ob gradnji drugih stanovanj. To je zelo pozitivno in skladno s sodobno prijazno doktrino umeščanja takih stanovanj skupaj z ostalimi stanovanji oz. da bivajo različne generacije skupaj oz. v soseščini.

Podpiram prizadevanja OU, dr. Kovačiča in župana, da v razgovorih z investitorji po vzoru nekaterih najbolj uspešnih prestolnic običajno izrazi interes, da investitorji gradijo tudi oskrbovana stanovanja.

Ker je teh prizadevanj več, prosim, da se o tem pripravi informacija o namerah za gradnjo (število, lokacija in drugo smiselno ).

Če nisem bil dovolj jasen v moji pobudi, sem na razpolago za dodatna pojasnila.

Odgovor

  1. Pogoji za določitev statusa oskrbovanega stanovanja:

Stanovanju se določi status oskrbovanega stanovanja, če je zgrajeno skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/0481/09 in 17/11), http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5888. Pri načrtovanju stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji in oskrbovanih stanovanj  pa se uporabljajo določbe Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10213 ter določbe slovenskega nacionalnega standarda SIST ISO/TR 9527, če s tem pravilnikom ni določeno drugače. Stavba ali del stavbe, namenjen oskrbovanim stanovanjem, ne sme imeti več kot 30 stanovanj in mora biti ločena funkcionalna enota s svojim vhodom.

 

    Namere investitorjev za gradnjo oskrbovanih stanovanj z  oceno dejanske izgradnje oskrbovanih stanovanj v prihodnjih petih/ treh letih  (število, lokacija in drugo):

 

  • Lokacija na Šegovi ulici, investitor NSPIZ, v izdelavi DGD dokumentacija, število stanovanj 20, dinamika gradnje 2022/23.
  • Lokacija Brod – Drage, investitor Stanovanjski sklad, sprejet OPPN, stanje dokumentacije – v pripravi dokumentacija za gradnjo komunalne opreme, število stanovanj  25, dinamika gradnje 2023/24.
  • Lokacija ob Tržiški ulici v Bučni vasi, investitor Grading d.o.o., potrebna sprememba OPPN, v pripravi IZP, število stanovanj 110, dinamika gradnje neznana oziroma po letu 2023.
  • Lokacija Podbreznik, investitor Stanovanjski sklad, OPPN sprejet, dinamika gradnje 2023/24, število stanovanj cca 30.

 

    Stanje izdelave stanovanjske strategije:

Stanovanjska strategija oziroma stanovanjski program je v pripravi in bo predvidoma pripravljen do jeseni 2021. Za ta namen je bila s strani župana že imenovana projektna skupina. V proces nastajanja stanovanjskega programa bodo vključeni tudi deležniki in strokovna javnost iz tega področja. V stanovanjskem programu bo med drugim posebej obravnavano tudi reševanje stanovanjskih vprašanj za starejšo generacijo v različnih možnih oblikah, med drugim tudi z zagotavljanjem oskrbovanih stanovanj, seveda na podlagi analize potreb ter preučitve možnih načinov in virov financiranja oziroma ukrepov, ki jih lahko MONM sprejme za izpolnjevanje ciljev na tem področju in v skladu s pristojnostmi in obveznostmi, ki jih občini nalaga zakonodaja.

 

 

Pripravili:

 

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

Darja Plantan

podsekretarka za investicije

 

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

 

Nazaj na seznam