vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0012/2021 - 422 Pobuda županu in OU, da se realizira več ukrepov, katerih cilj je ustvarjati bolj prijazno mesto in občino za naše občane in obiskovalce občine


Datum: 07. 10. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

V naši občini smo se v občini preteklih letih lotili številnih infrastrukturnih zaostankov in izkoristili številne razvojne priložnosti, ki jih lahko opažamo, ko se sprehajamo  ali vozimo po našem lepem mestu in naših vaseh. Marsikaj pa občutimo. Kot na primer bolj kakovostna pitna voda, ki je ni treba več prekuhavati ob vsakem večjem dežju, odprava črnih prometnih točk, energetske sanacije, urejeno mestno jedro, nove kapacitete vrtcev, priprava obrtno podjetniških con  in številni drugi projekti in podobno. Tu je naša občina inovativna in vodilna. Enako inovativnost moramo uporabiti tudi na področjih tako imenovanih » mehkih oz. družbenih dejavnosti …« z enim ciljem – zvišati kakovost življenja v naši občini in če bo le v naši moči, tudi širše v regiji. K temu nas silijo tudi negativne posledice epidemije, ki bodo po ocenah strokovnjakov trajale več let.

V okviru te pobude predlog:

1.Občina naj najde način, da bodo naši občani lažje prišli do zdravnika (v bistvu smo priča skoraj popolni nedostopnosti). Občina naj tu izkoristi izvirne pristojnosti in svoj vpliv v državi

2. naj naša občina postane vsaj tretja mestna občina ( poleg Ljubljane in Maribora ), ki bo uvedla brezplačni prevoz za starejše z mestnimi in po možnostmi tudi za primestne avtobuse. Če ne ves čas, vsaj v določenih urah. Samo za nekaj tisoč eur gre, skoraj kapljico v znesku velike subvencije v mestnem prometu. Odgovor, da imamo Leona in Rudija, za našo občino po mojem mnenju ni na zadostnem nivoju

3. ne izgubljajmo časa z dolgotrajnimi postopki, ki veljajo za prostorske akte in do spomladi pripravimo nekaj urejenih površin v mestu za vrtičkarje – večjo dostopnost starejših do teh površin bo povečala socialne stike med ljudmi, posebej med starejšimi

4. takoj uvedimo nekaj primerov dobre prakse iz občine Krško iz projekta MOST – fizioterapija na domu, več prostora za dnevno varstvo starejših, razgibavanje na domu po poškodbah za usposobitev za samostojno življenje, starejši naj čim dlje ostajajo doma; hiter prenos dobrih praks je možen tudi iz partnerskih občin, nenazadnje pomagajmo, DSO Novo mesto vsaj z nekaj dodatnimi parkirnimi prost. Vemo, da je tej občini v primerjavi z našo malo lažje zaradi rente na račun NEK. Zato pri nas določimo drugačna  razmerja plačila storitev – večji delež plačajo uporabniki.

5. pripravljajmo prostor za investitorje v oskrbovana stanovanja, najdimo način za upravičenost teh vlaganj v te namene ( z delnim lastništvom, določitvijo namena kupljenega stanovanja, plačevanja nižjega komunalnega prispevka ali plačilo tega na obroke na daljši rok

6. v proračunu namenimo večji delež denarja za namene izboljšanja sociale

7. najdimo načine za pridobivanje novih prostovoljcev ( kosila z županom, morda resen premislek o simboličnem plačilu ). Če ne bomo pravočasno odreagirali, lahko ostanemo brez prostovoljcev. Taka praksa je v nekaterih državah EU. Pri nas pa je problem še večji, saj so upokojenci primorani delati za denar zaradi prenizkih pokojnin

8. v cilju zmanjševanja nakazanih konfliktov med starejšo in mlajšo generacijo, naj strokovnjaki pripravijo poseben program za razvijanje in utrjevanja sožitja med generacijami – vsebine predstavljati v medijih in na druge načine; ne dopustimo, da se

9. Občina naj bo pobudnik Adrii mobil ali drugemu partnerju in kasneje sovlagatelj v projekt izgradnje vasi – skupnosti za starejše po vzoru že uveljavljenih takih skupnosti

10.nekoliko več denarja v proračunu se naj nameni DU za aktivnosti zmanjševanja tegob osamljenosti in zapuščenih starejših

11.najti mehke oblike bivanja starejših preden nastane stanje, ko je prehod v DSO zadnja izbira

12.v občinskem proračunu za leto 2023 povečati sredstva za pomoč pri izgradnji dvigal v stavbah. Pohvalno je, da je občina prisluhnila predlogu DeSUS-a in določila prvi znesek že v proračunu za leto 2022. Še vedno smo prepričani, da je treba najti možnost sofinanciranje projekta po vzoru Eko sklada pri sofinanciranju streh in fasad. Ob tednu  mobilnosti je treba poudariti, da je začetek mobilnosti v tem, da človek lahko pride iz stanovanja na ulico, v naravo. To ne velja samo za starejše. Velja za vse gibalno ovirane  osebe, tudi mlade mamice bi znale našteti težave s katerimi se srečujejo vsak dan, ko je treba v četrto nadstropje prinesti otroka, nekaj vrečk itd. Strokovne službe bi morale najti pot, da se zbudi država. Prišel je prvi obrok evropskih sredstev…

13. zaradi obstoja bojazni, da nabavljeni oz. nameščeni defibrilatorji ne bi bili uporabni zaradi nepravočasnega servisiranja, predlagam da se pripravi inf. o stanju oz. številu, nabavi teh v zadnjih treh letih  (po letih), ureditvi servisiranja. Predlagam še, da naj bi se na defibrilatorje namestile nalepke, na katerih bo razvidno, kdaj oz. kdo je servis opravil ( po podobnem sistemu kot to velja za gasilne aparate )

14.bolj odgovorno oz. strokovno sanirajo napake na asfaltnih površinah v občini ( ravno rezanje asfalta, predhodna ureditev podlage za nov asfalt in drugo potrebno). S sedanjim  » flikanjem  « se ustvarja izredno grd videz asfaltnih površin na naših ulicah in cestah. S takim pristopom so sanacije zaradi kratkotrajne obstojnosti dražje, pri občanih pa ustvarjajo nepotrebno nezadovoljstvo

15.v zadnjem času prejemam več pripomb na obstoj pasjih iztrebkov na nekaterih naših ulicah in uporabnih zelenih površinah ( več je teh na zelenici pod Tušem, kjer vsako jutro člani Šole zdravja telovadijo. Očitno je potrebno prilagajati inšpekcijski nadzor dogajanjem v prostoru

Spoštovani, za odpravo nekaterih zgornjih pomanjkljivosti oz. pozitiven odziv na potrebne aktivnosti za izboljšanje v večini ne zahtevajo posebnih finančnih sredstev.

Menim tudi, da je moja pobuda skladna s poslovnikom dela občinskega sveta v smislu, da gre za eno vsebinsko pobudo.

 

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je dala pobudo za brezplačen prevoz upokojencev v mestnem prometu na Ministrstvo za infrastrukturo. Odgovorili so nam, da so brezplačni prevozi upokojencev prednostno financirani v Ljubljani in Mariboru, ker imata ti dve mesti več kot 100.000 prebivalcev. Za ostala mesta na ministrstvu pripravljajo izračun stroškov oz.  finančni vpliv na državni proračun. Zadnjo urgenco je ustno podal župan MO NM konec oktobra neposredno ministru za infrastrukturo, ki je ureditev brezplačnega mestnega prevoza za upokojence v preostalih mestnih občinah najavil v mesecu novembru letos.

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                                     dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                                   direktorica

 

 

Prednostno obravnavamo lokacijo v največji mestni soseski, na Drski. Zemljišče v lasti Mestne občine Novo mesto obsega 6.757 m2, zato je primerno za ureditev večjega števila vrtičkov. Zemljišče, ki je s prostorskim načrtom namenjeno urejanju vrtičkov, je v neposredni bližini OŠ Drska in v naravi ni plodno kmetijsko zemljišče, zato ga bo treba primerno urediti. Ob urejanju zemljišča bodo določeni ključni pogoji glede najema in minimalne komunalne oskrbe območja, da bodo mestni vrtički urejeni celovito in nam bodo v ponos.

Stranke, ki bodo zainteresirane za najem zemljišča v lasti MONM, bodo lahko na MONM vložile vlogo za najem, ki se nahaja na spletni strani MONM. Občina bo na podlagi prejete vloge, na spletni strani MONM, objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine. Na podlagi navedene namere bodo lahko podale vlogo za najem oziroma izjavo o interesu vse zainteresirane stranke. V primeru, če bo zainteresiranih več strank in bomo prejeli več ponudb, bomo s strankami opravili pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Po izvedenih pogajanjih bo nepremičnina oddana v najem interesentu, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

 

                           Izidor Jerala

       podsekretar za prostorsko načrtovanje

 

 

                             Pia Svilan

         vodja Oddelka za premoženjske zadeve                                                                                                                   

po pooblastilu št. 1000-7/2019-57 z dne 27. 9. 2021

 

 

                         dr. Iztok Kovačič                                                     dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                                   direktorica

Nazaj na seznam