vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0018/2021 - 464 Pobuda županu, da odredi namestitev varnostne ograje na izredno nevarnih delih lokalne ceste Dol. Težka voda - Stopiče


Datum: 16. 12. 2021
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Skoraj ne morem verjeti, da noben občinski svetnik (se opravičujem, če je kdo že poskušal in očitno ni bil uspešen) ali drug odgovoren ni ocenil izjemne nevarnosti za nastanek nesreče z najhujšimi posledicami, če bi pri srečanju ali iz drugih razlogov voznik na nevarnih delih te ceste zapeljal izven vozišča na več deset metrov globoke brežine. Prišlo bi do prevračanja, pri katerem hude posledice, tudi najhujša,  ne bi mogle izostati. Obstaja pa tudi nevarnost onesnaženja še enega  izmed redkih večjih potokov Težki potok, katerega izvir napaja tudi vodovodno črpališče Stopiče.

Po prepričanju nekaterih uporabnikov, ki so se obrnili name, bi taka ograja bila potrebna že v prvem km iz smeri Dol. Težke vode proti Stopičam na levi strani izjemno ozke ceste. Ograja bi bila nujna tudi pred prihodom v Stopiče na desni strani – nad zajetjem pitne vode. Ogledal sem si to ozko cesto z nevarnimi izjemno globokimi skoraj navpičnimi brežinami ( na levi strani v smeri Stopič globokimi tudi okrog dvesto metrov višine…).

Zelo ozko cesto, ki ne omogoča srečanj nasproti vozečih vozil, uporabljajo med drugim tudi številni starši, ki vodijo svoje otroke v vrtec. Območje poteka ceste je iz obeh smeri označeno s prometnim znakom, da gre za vodovarstveno  področje. Na dveh delih je že nameščena varovalna ograja. To pa je odločno premalo.

Skupaj bi bilo potrebno namestiti še vsaj okrog dvesto metrov ograje. Preveril sem, da bi bil okvirni strošek namestitve teh ograj ob upoštevanju, da je je bil ta še pred letom okrog 40 eur na dolžinski meter, danes pa je najbrž okrog 50 eur.

Kakšna škoda bi lahko nastala za ponesrečence in skupnost, ni možno oceniti. Pa tudi ni prav, da bi potreben strošek – bolj prav vlaganja v varnost, sploh lahko ocenjevali z vidika stroška. Prav je, da to ocenjujemo, da gre za v resnici za majhna vlaganja v varnost ljudi.

Mojo pobudo pošiljam tudi Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s ciljem, da jo člani obravnavajo, morda ogledajo stanje in v končni fazi potrebnost namestitve varovalne ograje tudi podprejo. 

 

Verjamem, da boste na predlog več uporabnikov te ceste odreagirali pozitivno.

Odgovor

Odgovor glede postavitve jeklene varnostne ograje na tem odseku je bil že podan na vprašanje svetnika iz 22. seje OS MONM, pod št. 900-12/2021-418, v katerem smo odgovorili, da bomo varnostno ograjo namestili v letu 2022. Aktivnosti potekajo po planu in varnostna ograja bo postavljena do letošnjega poletja.

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

 

 

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

 

 

Nazaj na seznam