vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0006/2023-57 Stanje projekta posodobitve ulice Ob Potoku


Datum: 20. 04. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda OU, da obvesti o stanju projekta posodobitve ulice Ob potoku in nato sprotno obveščanje o napredku tega projekta. Pri tem predlagam, da se glede na hudo problematiko te ulice, ki je povsem neprimerna za varno uporabo, po njej pa je povsem onemogočen prevoz gasilskih vozil v primeru požara aktivnosti maksimalno pospešijo. Tako je tudi pričakovanje vseh občanov, ki živijo ob tej ulici in druge, ki jo uporabljajo kot obiskovalci in v drugih vlogah.

Ker se ureditev te ulice kljub obljubam ni premaknila že zadnjih dvajset let, je prizadete občane strah, da bi se aktivnosti ustavile.

Odgovor

V pripravi in usklajevanju je projektna naloga, ki bo podlaga za naročilo storitve projektiranja podrobne projektne dokumentacije.

 

 

                          Klemen Beličič

    strokovni sodelavec za promet in mobilnost

 

po pooblastilu št.100-0016/2022-37 z dne 5.4.2023                     

                          Katarina Petan

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                      dr. Iztok Kovačič                                                                        dr. Jana Bolta Saje

          vodja Urada za prostor in razvoj                                                      direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam