vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0006/2023-58 Predhodna stabilizacija brežine med Koštialovo ulico in Seidlovo cesto


Datum: 20. 04. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda OU, da se v pripravah za obnovo asfaltne površine in infrastrukture pod temi površinami z geološkimi in drugimi raziskavami zagotovi vse potrebno, da se bo del brežine, ki je med ravninskim delom Koštialove ulice in Seidlovo cesto ustrezno stabiliziral. Lastniki hiš ob desni strani Koštialove ulice namreč trdijo, da prihaja do razpok na njihovih objektih, da so zaznani premiki oz. plazenje brežine. Njihove trditve podpirajo tudi žre izvedene geološke raziskave. Zgolj laično predlagam, da se preveri trdnost brežine tudi med Seidlovo cesto in reko Krko. Na nekaterih delih obstoječega pločnika na desni strani, gledano v smeri Ločne so razvidni nagibi proti reki Krki

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je z namenom preprečitve plazenja brežine oz. preperine izvedla posvet z ekipo strokovnjakov, vključno z geomehanikom, geologom in gradbenim inženirjem. Namen posveta je bil opraviti celovit ogled lokacije brežine nad Seidlovo cesto ter pregledati obstoječo dokumentacijo in poročila izvedenih raziskav. Ugotovili smo, da je erozija preperine nad kompaktno hribino v veliki meri posledica neprimerno urejenega sistema odvodnjavanja površinskih meteornih voda iz streh objektov nad brežino ter izvedenih posegov v prostor, ki dodatno ustvarjajo obremenitev tal na brežini (vrtne terase, drvarnica in preoblikovanje brežine za potrebe sadovnjaka). Da bi zagotovili varnost na Seidlovi cesti in preprečili erodiranje brežine v prosti profil ceste, smo naročili projekt za sanacijo brežine na Seidlovi cesti v sklopu katerega bomo izvedli geomehanske preiskave tal, geodetski posnetek ter načrt za sanacijo brežine. V kolikor bi želeli povsem preprečiti erozijo preperine pa bi morali lastniki hiš primerno urediti površinsko odvodnjavanje meteornih voda iz streh objektov ter odstraniti izvedene posege v prostor oziroma jih ustrezno sanirati. Vzrok za razpoke na hišah pa je tudi v neustrezno izvedenem temeljenju, glede na lokacijo, saj so objekti plitvo temeljeni na nagnjenem terenu pod katerimi se nahaja plast glineno meljne zemljine.

 

Projekt za sanacijo Seidlove ceste imamo že izdelan. V sklopu izvedbe sanacije bomo preverili tudi stanje spodnje brežine pod Seidlovo cesto ter ustrezno ukrepali v kolikor se izkaže, da je ogrožena stabilnost brežine.

 

 

Pripravil:

Ivan Maloča, strokovni sodelavec za investicije

 

Špela Bele Zatežić                                                                            dr. Iztok KOVAČIČ,

VODJA ODDELKA ZA INVESTICIJE                                                           VODJA URADA

Nazaj na seznam