vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0027/2023-94 Pobuda županu, da se v najhitrejšem možnem času sanira močan pogost smrad po fekalijah, ki ga je čutiti od nove Kandijske brvi nizvodno po reki Krki


Datum: 13. 07. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

V zadnjih tednih prihaja po reki Krki od Loke nizvodno do močnega smradu po fekalijah. To zaznavam tudi iz svoje hiše V Ragov log 3. Preveril sem ali tak smrad zaznavajo tudi moji sosedi. Ti so to potrdili . Posebej sem preveril morebitne zaznave pri upravljalcih novomeškega splava. Ti so mi pojasnili, da dobivajo od potnikov na splavu, kaj je z reko Krko, zakaj tak smrad…Ne morejo jim odgovarjati drugega kot, da je  slaba kanalizacija. Smrad potnike zelo moti tudi med  kosili na splavu in tudi sicer. V kolikor se smrad ne bo saniral v najkrajšem možnem času, bo zaradi tega naša občina, ki se sicer zelo trudi ustvarjati pogoje za uživanje ob naši zeleni lepotici – reki Krki, lahko pride do slabega glasu. Tega pa je zelo težko popraviti.

Predlagam, da župan pojasni javnosti, od kod prihaja smrad in kakšni ukrepi so oz. bodo izvedeni, da se smrad sanira.

Odgovor

Za odgovor smo se obrnili na izvajalca javne službe odvajanja odpadnih voda Komunalo Novo mesto, ki kot možne vzroke za zaznan smrad navaja mešan kanalizacijski sistem na območju Grma in Ragovo, ki je glede na starost v pričakovanem stanju. Izvajalec se bo potrudil stanje sanirati v najkrajšem možnem času, pri čemer je potrebno upoštevati, da gre za zelo razvejan sistem kanalizacije. Mestna občina Novo mesto je v preteklosti že izvedla mnoge rekonstrukcije na prispevnem območju (kot na primer rekonstrukcija kanalizacije na Kandijski cesti, obnova kanalizacije na Jakčevi ulici), izvaja se obnova kanalizacije na Maistrovi ulici, trenutno poteka projektiranje oziroma so že pridobljeni projekti za rekonstrukcije kanalizacije na Ragovski ulici (spodnji del, odsek Ragovska 31 do 10, odsek Ragovska 22 do 38), Slančevi ulici, projektirana je obnova kanalizacije v sklopu gradnje KP Jakčeva - Ragovska – Ragovo, na Trdinovi ulici, ki bodo izvedeni v letih 2024 in 2025.

Vse načrtovane (in tiste, ki se izvajajo) rekonstrukcije bodo prispevale k izboljšanju stanja.

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti                                            

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                        dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                        direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam