vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

902-0027/2023-95 Pobuda županu, da se v najhitrejšem možnem času sanira močan pogost smrad po fekalijah, ki ga je čutiti v bližini spomenika Leonu Štuklja


Datum: 13. 07. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Že več kot dve leti, posebej v letnem času, nastaja v okolici spomenika Leonu Štuklja, še posebno poleti pogosto do zelo smradu po fekalijah. Kljub takemu stanju turistični vodiči pojasnjujejo na tej lokaciji pomen Leona Štuklja. Smrad močno moti tudi številne druge, ki hodijo mimo te lokacije.

Po nepreverjenih govoricah, naj bi bil vzrok za smrad, opisan pod točko 1, večja okvara na kanalizacijskih ceveh, nameščenih na dno reke Krke za potrebe območja, po katerih se vodijo fekalije iz območja na desni strani Krke na levi breg in nato proti ČN Ločna. Razlog močnega smradu pa naj bi bilo nepopolno zajemanje fekalij iz širšega območja Kandijske ceste.

Številne pripombe in pritožbe na opisano stanje prejemam tudi kot predsednik Sveta KS Majde Šilc.

Odgovor

Ker gre za povezano območje, podajamo enak odgovor kot pri vprašanju, št. 902-0008/2023-94.

Za odgovor smo se obrnili na izvajalca javne službe odvajanja odpadnih voda Komunalo Novo mesto, ki kot možne vzroke za zaznan smrad navaja mešan kanalizacijski sistem na območju Grma in Ragova, ki je glede na starost v pričakovanem stanju. Izvajalec se bo potrudil stanje sanirati v najkrajšem možnem času, pri čemer je potrebno upoštevati, da gre za zelo razvejan sistem kanalizacije. Mestna občina Novo mesto je v preteklosti že izvedla mnoge rekonstrukcije na prispevnem območju (kot na primer rekonstrukcija kanalizacije na Kandijski cesti, obnova kanalizacije na Jakčevi ulici), izvaja se obnova kanalizacije na Maistrovi ulici, trenutno poteka projektiranje oziroma so že pridobljeni projekti za rekonstrukcije kanalizacije na Ragovski ulici (spodnji del, odsek Ragovska 31 do 10, odsek Ragovska 22 do 38), Slančevi ulici, projektirana je obnova kanalizacije v sklopu gradnje KP Jakčeva - Ragovska – Ragovo in na Trdinovi ulici, ki bodo predvidoma izvedeni v letih 2024 in 2025. Vse načrtovane (in tiste, ki se izvajajo) rekonstrukcije bodo prispevali k izboljšanju stanja.

Na smrad v neposredni bližini spomenika Leona Štuklja mogoče vpliva tudi delno preperel pokrov na razbremenilniku na mešanem kanalizacijskem vodu, ki se nahaja v neposredni bližini, za katerega je predvidena menjava še v tem letu.

 

Urška Ožbolt

vodja Oddelka za komunalne dejavnosti                                            

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                        dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za prostor in razvoj                                                        direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam