vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0014/2023-172 Sprejetje odloka za ureditev mesta


Datum: 21. 12. 2023
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda se nanaša na sprejem ustreznega odloka s katerim bi bilo občini omogočeno, da ukrepa v primeru Osolnikove podrtije in razpadajoče hiše v Žabji vasi in slabih fasad. To pobudo je dal že v prejšnjem mandatu. Takrat je bila podana informacija, da naša občina sodeluje v nekem pilotnem projektu desetih občin, ki naj bi tak odlok pripravile. Vprašanje kaj se dogaja s tem projektom oz. ali obstajajo kakšni razlogi, da do tega še ni prišlo.

Na vprašanje je na seji delno odgovoril župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Odgovor

Projekt Mreža občin za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine je bil zaključen z objavo Priročnika za pripravo odloka o urejenosti naselij in krajine, ki ga je v marcu 2023 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije.

Poleg izdaje priročnika so bile na podlagi rezultatov delovanja projektne skupine v novo zakonodajo (ZUreP-3) vključene rešitve, ki občinam omogočajo, da lastnikom zanemarjenih objektov, ki kvarno vplivajo na urejenost naselja in krajine ali ovirajo redno rabo okoliških javnih površin in so posledica opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja teh objektov, vzdrževanje odredijo neposredno na podlagi določil 255. do 258. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

Za lokacijo Osolnik se pripravlja projektna dokumentacije za gradnjo stanovanjsko poslovne stavbe, za katero je na podlagi zahteve lastnika zemljišča Mestna občina Novo mesto v letu 2022 izdala projektne pogoje za gradnjo/novogradnjo.

V ostalih primerih zanemarjenih objektov, ki kvarno vplivajo na urejenost naselja bo občina lahko ukrepala skladno z določili 255. do 258. člena Zakona o urejanju prostora.

 

                      

Pripravila:                                                                                                           

Melita Muren, višja svetovalka

Mojca Tavčar

Vodja Oddelka za okolje in prostor

 

dr. Iztok Kovačič                                                                                           dr. Jana Bolta Saje

vodja Urada za razvoj in prostor                                                            direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam