vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2023-42 Kritika delovanju občine


Datum: 09. 03. 2023
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Predstavnik romske skupnosti
Svetnik: Duško Smajek

Pobuda

Občina ne dela tisto kar bi morala delati; Situacija v romskih naseljih je slaba; noben ne uredi in popravi, vrtec razbit; na občini nobeden nič ne ve; vse preveč se obljublja in nič naredi.

Odgovor

V prostorih v romskih naseljih, kjer potekajo vrtčevski programi in delavnice nevladnih organizacij, je mestna občina opravila temeljit pregled in pripravila načrt obnove, ki je predvidena tudi v Strategiji za Rome do leta 2030. Poškodbe oz. znaki dotrajanosti so bili sicer ugotovljeni predvsem na kontejnerskih objektih v naseljih v Šmihelu in Pogancih, obnova pa bo glede na predvidene stroške potekala postopoma, v skladu z nujnostjo posegov in  na način, ki bo omogočal čimbolj nemoten potek programov. Velike težave, predvsem v povezavi z objekti v naselju Žabjak Brezje, povzroča vsakomesečni vandalizem s strani tamkajšnjih prebivalcev, zaradi česar se sredstva, namenjena za obnovo, porabljajo predvsem za odpravo novonastalih poškodb.

Nastale poškodbe na vrtcu bodo sanirane, prav tako hišnik redno oziroma vsakodnevno ureja nastalo škodo.

Občina se aktivno vključuje in prizadeva za reševanje romske problematike na vseh področjih, v sodelovanju z vsemi pristojnimi institucijami na lokalni in državni ravni pa jo je potrebno reševati sistemsko.

Ravno zato je Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z ostalimi občinami JV Slovenije (11 občin) z izrazito romsko problematiko vložila pobudo v Državni zbor za začetek zbiranja 5000 podpisov volivcev za vložitev paketa sprememb petih zakonov, namenjenega reševanju romskih vprašanj. Ugotavljamo, da se  stanje na tem področju poslabšuje, zato je ključna rešitev v spremembah zakonodaje (zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakona o socialnovarstvenih prejemkih, zakona o urejanju trga dela, zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o voznikih).

 

 

Pripravila:

Monika Gabrič Simon,

vodja Kabineta župana po pooblastilu št.

1000-0009/2018-65 z dne 16. 1. 2023

 

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam