vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Znižanje stroškov obveznih občinskih komunalnih javnih služb v MO NM


Datum: 25. 05. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: Lista Ivana Kralja
Svetnik: Vesna Vesel

Pobuda

Pobuda za znižanje stroškov obveznih občinskih komunalnih javnih služb v MO NM, in sicer:

-       oskrba s pitno vodo v MO NM se sorazmerno zniža za predračun in prihranek na dejavnost oskrbe s pitno vodo v skupnem znesku 401.459 in

-       cene za druge storitve obveznih občinskih komunalnih javnih služb v MO NM se v letu 2015 ne povečujejo in

-       da se za pokrivanje razlike do lastne cene poišče notranje rezerve. 

Odbor za davčno politiko, proračun in finance je na zadnji seji obravnaval tudi poročilo – kalkulacijo stroškov predračunske lastne cene storitev Komunale, d.o.o., ki so upoštevane v sprejetem Poslovnem planu Komunale za leto 2015 in sprejel predlagane pobude.

Odgovor

Pobuda je realizirana. Občinska uprava je pripravila gradivo za obravnavo na 7. seji Občinskega sveta z dne 28.5.2015.

 

Pripravila:

Suzana Virc, podsekretar

 

Darko Habjanič,                                                                                       Gregor Macedoni,

vodja Oddelka za Občinski svet                                                                       ŽUPAN

Nazaj na seznam