vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Uskladitev plač v javnih zavodih in v javnih podjetjih


Datum: 25. 05. 2015
Urad: Urad za splošne zadeve
Svetniška skupina: Lista Ivana Kralja
Svetnik: Vesna Vesel

Pobuda

Pobuda, da Občinska uprava do naslednje seje Odbora za davčno politiko, proračun in finance pripravi:

- poročilo o aktivnostih za uskladitev plač vodilnih v javnih zavodih in v javnih podjetjih v MO NM v skladu z veljavno zakonodajo in 

- informacijo o vrednostih podjemnih in avtorskih pogodb, sklenjenih v letu 2014, ki so bile sklenjene z vodilnimi v javnih zavodih in javnih podjetjih.

Odgovor

1. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14 in 6/15, v nadaljevanju: uredba) določa plačne razrede in podrobnejše kriterije za uvrstitev delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v javnem sektorju v plačne razrede. Plačni razredi so določeni ali z neposredno uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred ali z določitvijo razponov plačnih razredov.

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto so uvrščeni v prilogo III uredbe, kjer so določeni razponi za uvrstitev direktorjev oseb javnega prava v plačne razrede (določen je najnižji plačni razred in najvišji plačni razred).

Delovno mesto direktorjev javnih zavodov je v plačne razrede uvrstil župan, na podlagi seštevka vrednosti posameznih podrobnejših kriterijev iz priloge IV uredbe, v skladu z metodologijo, opredeljeno v uredbi. Plačni razred vsakega posameznega direktorja javnega zavoda je nato moralo potrditi pristojno ministrstvo. Sklepi župana o določitvi plačnega razreda direktorjem so objavljeni v Uradnem listu RS.

Plače direktorjev Zavoda za turizem, Agencije za šport, Kulturni center Janeza Trdine, Anton Podbevšek Teatra, Gasilsko – reševalni center Novo mesto in Knjižnice Mirana Jarca je pregledala Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev. Do priprave tega odgovora smo v vednost prejeli Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem pregledu listinskih dokazil o odpravljenih nepravilnosti le za Agencijo za šport Novo mesto. Iz zapisnika je razvidno, da sta predsednik Sveta zavoda in direktor Agencije za šport novo mesto odpravila v inšpekcijskem nadzoru vse ugotovljene nepravilnosti. Ostalih zapisnikov nam Inšpektorica še ni posredovala.     

2. Vse direktorje javnih zavodov in javnih podjetij smo zaprosili za posredovanje podatkov o vrednosti podjemnih in avtorskih pogodb, ki so bile z vodilnimi sklenjene v letu 2014. Podatke so nam posredovali vsi javni zavodi in oba javna podjetja. Iz podatkov izhaja, da noben javni zavod in javno podjetje v letu 2014 ni sklenilo nobene podjemne ali avtorske pogodbe z vodilnimi v tem zavodu ali podjetju, razen Anton Podbevšek Teatra, ki je imel v letu 2014 sklenjene avtorske pogodbe z vodilnimi delavci v višini 13.870,00 EUR bruto iz programskih proračunskih sredstev za avtorsko delo v gledališki produkciji (po navedbah APT-ja 70 % avtorskih honorarjev sofinancira Ministrstvo za kulturo, program APT-ja pa se sofinancira tudi iz sponzorskih sredstev).

 

Pripravili:

 Silva Vovko,

vodja Oddelka za kadrovske zadeve

 

Ana Tošić,

vodja Urada za splošne zadeve                                                      dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

                                                                                                  DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam